■  Historia Biblioteki

Biblioteka działa od 1947 roku, początkowo jako Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, przejmując niemal w całości księgozbiór biblioteki przedwojennego konwiktu seminarium duchownego mieszczącego się w budynku przy pl. Katedralnym 14. Księgozbiór biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu po odmowie reaktywowania wydziału został wcielony do Biblioteki Uniwersyteckiej, natomiast księgozbiór alumnatu znajdującego się na Karłowicach (obecna ul. Przybyszewskiego) - tzw. Collegium Albertinum - najprawdopodobniej został zniszczony przez wojska radzieckie w 1947 roku. W trudnych dla Kościoła czasach stalinowskich doszło do zniszczenia pewnej ilości "poniemieckich" książek, nie przykładano też zbyt wielkiej wagi do rozwoju biblioteki. Do uratowania wielu cennych woluminów (ok. 15 tysięcy) przyczynił się ks. dr Wincenty Urban, późniejszy biskup wrocławski, który przechowywał je przez kilka lat w pomieszczeniach Biblioteki Kapitulnej.

Dopiero od roku 1958 rozpoczyna się faktyczna historia Biblioteki. Zaczęła rozrastać się ona w szybkim tempie za sprawą rektora seminarium, biskupa Pawła Latuska. Rozpoczęto też porządkowanie i katalogowanie zbioru. W 1961 roku istniały już katalogi kartkowe - alfabetyczny i systematyczny, wzorowany na katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Oprócz dużych zakupów w kraju i za granicą księgozbiór wzbogacały liczne dary i zapisy testamentalne po zmarłych księżach. Z chwilą reaktywowania w 1968 roku wydziału teologicznego jako samodzielnego Papieskiego Fakultetu Teologicznego nowy rektor WSD i Fakultetu ks. prof. Józef Majka kontynuował starania o rozwój Biblioteki. Dzięki ofiarodawcom zagranicznym w tym okresie Biblioteka otrzymywała wszystkie liczące się teologiczne czasopisma niemieckojęzyczne oraz belgijskie i francuskie. W latach 70-tych abonowano blisko 100 tytułów czasopism polskich i tyle samo zagranicznych.

Po roku 1989, wskutek uznania przez władze państwowe faktycznego istnienia uczelni papieskich (umowa z 30 czerwca 1989 r.), Biblioteka zmieniła nazwę na adekwatne do pełnionej funkcji miano Biblioteki Głównej Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. W tym czasie na PWT studiowało już coraz więcej osób świeckich, co zmieniło profil użytkowników Biblioteki. Niestety, ogólne trudności ekonomiczne odbiły się niekorzystnie i na Bibliotece, zmalała także znacząco pomoc zagraniczna. W tej sytuacji ogromnie cenne okazało się nawiązanie w 1991 roku trwającej do dziś współpracy z Komitetem Badań Naukowych, który wspiera konserwację starych druków, zakupy książek, prenumeratę czasopism i komputeryzację Biblioteki. Stale rosnące zbiory i zwiększająca się liczba czytelników wymagają coraz więcej miejsca. Jednak z powodów ekonomicznych planowana wcześniej budowa nowej siedziby Biblioteki (której fundamenty już nawet położono) została odłożona na czas nieokreślony. W związku z tym w 1993 roku ks. kard. H. Gulbinowicz przekazał Bibliotece część pomieszczeń w odzyskanym dawnym pałacu arcybiskupów wrocławskich przy pl. Katedralnym 1, gdzie przeniesiono dział czasopism (magazyn i opracowanie) oraz urządzono czytelnię czasopism z wolnym dostępem do półek.

Trwają też nieprzerwanie wysiłki zmierzające do unowocześnienia Biblioteki związane z jej komputeryzacją. W 1992 r. rozpoczęto komputerowe opracowywanie i katalogowanie druków zwartych i czasopism w programie MAK. W końcu 1993 r. powstała lokalna sieć komputerowa obejmująca dział opracowań i czytelnię. W styczniu 1996 r. Biblioteka została podłączona do sieci WASK i do Internetu. W maju 1998 r. doprowadzono sieć lokalną do czytelni czasopism. We wrześniu 1998 r. uruchomiono komputerową obsługę wypożyczalni. Od maja 1999 r. możliwy jest przez WWW dostęp on line do katalogów i bibliografii tworzonych w Bibliotece.

Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami we Wrocławiu i w kraju. Przede wszystkim jest członkiem-założycielem Federacji Bibliotek Kościelnych „FIDES”, erygowanej przez Konferencję Episkopatu Polski 18.03.1995 roku. BG PWT i MWSD uczestniczy także w porozumieniu bibliotek naukowych Wrocławia w sprawie wzajemnego udostępniania zbiorów, a dyrektor Biblioteki bierze udział w spotkaniach Kolegium Dyrektorów Bibliotek Naukowych Wrocławia. Biblioteka PWT przekazuje do Centralnych Katalogów Biblioteki Narodowej dane o nabywanych książkach i czasopismach zagranicznych oraz uczestniczy w krajowej wymianie międzybibliotecznej.


Zob. też:Biblioteka PWT
50-329 Wrocław
pl. Katedralny 14
tel. 531 619 932
e-mail: bibl@pwt.wroc.pl