logo PWT polskie negatyw

- m a p a -

1923 - 2020

- szczegóły -

PEDAGOGIKA. Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (2-letnie)

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia II stopnia z pedagogiki

 

Specjalności:

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

2. Pedagogika osób starszych

 
PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

 

CELE STUDIÓW:

   • Nabycie przez studentów pogłębionej i rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej oraz z zakresu terapii pedagogicznej;
   • przygotowanie ich do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, oraz diagnostyczno-terapeutycznych w placówkach o charakterze oświatowo-wychowawczym oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
   • Wyposażenie absolwentów w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne;
   • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
   • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
   • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

PROGRAM STUDIÓW:


Wiedza

   • W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduł kształcenia specjalistycznego i praktyki zawodowe.
   • Szerokoprofilowa specjalność zawiera także przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej obejmującej profilaktykę i terapię trudności wychowawczych, zaburzeń socjalizacji oraz trudności w uczeniu się.

Umiejętności:

   • Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
   • potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawcze i rozwojowe dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną;
   • potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania;
   • posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych oraz zakresu terapii pedagogicznej;
   • posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

Kompetencje:

   • Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkolnictwie na stanowisku pedagoga szkolnego i pedagoga w świetlicach szkolnych, bursach i internatach;
   • w charakterze pedagoga, doradcy, konsultanta w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, Centrach Pomocy Rodzinie, miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, itp.;
   • Ponadto posiada uprawnienia do pracy jako pedagog, wychowawca, terapeuta w świetlicach i klubach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, w organizacjach pozarządowych i ośrodkach profilaktyczno-terapeutycznych, prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

Plan studiów - xls

 

PEDAGOGIKA  OSÓB  STARSZYCH

 

CELE STUDIÓW:

 • nabycie przez studentów pogłębionej i rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz pracy opiekuńczej;
 • przygotowanie ich do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, oraz diagnostyczno-terapeutycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, profilaktycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także placówkach i instytucjach adresowanych dla seniorów;
 • wyposażenie absolwentów w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne;
 • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

PROGRAM STUDIÓW

Wiedza:

 • W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduł kształcenia specjalistycznego i praktyki zawodowe.
 • Specjalność uwzględnia przygotowanie przyszłych absolwentów do opieki nad osobami starszymi oraz do pracy z nimi.

Umiejętności:

 • Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie do pełnienia roli animatora i organizatora pracy z osobami wieku starszego, ukierunkowanej na aktywizowanie oraz organizację ich czasu wolnego, a także terapii.
 • Może także prowadzić edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko rozumianego wychowania do starości.
 • Wiedza zdobyta w czasie studiów umożliwia również podejmowanie działań profilaktycznych oraz naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów tak, aby polepszyć jakość życia podopiecznego (np. pomoc w składaniu wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, informacje na temat pomocy medycznej, społecznej, prawnej itp.).
 • Ponadto absolwent potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania.
 • Posiada umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów opiekuńczych nad osobami starszymi;
 • posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

Kompetencje:

 • Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy z osobami starszymi, wymagającymi zarówno opieki instytucjonalnej jak i pomocy w środowisku domowym.
 • Absolwent posiada uprawnienia do pracy m.in. w placówkach opieki całodobowej, ośrodkach wsparcia dziennego, klubach seniora, uniwersytetach III wieku, placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych oraz instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych działających na rzecz seniorów.

PEDAGOGIKA. Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia I stopnia z pedagogiki

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (3-letnie)

 

Specjalności:

 1. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalizacja nauczycielska)
 2. Pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalizacja nauczycielska) - NOWOŚĆ!

Cele studiów I stopnia:

 • zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej oraz historyczno-filozoficznej, warunkującej rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także umożliwiającej kształtowanie własnego rozwoju zawodowego jako pedagog;
 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz komunikowania społecznego, a także udoskonalania swoich kompetencji w zakresie profesjonalnego działania;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych umożliwiających właściwą współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i instytucjami przedstawicielami innych zawodów, a także prowadzenie i aktywizowanie grup zadaniowych w zakresie podejmowanych działań;
 • nabywanie umiejętności z zakresu metodologii i metodyki pedagogicznej umożliwiających prowadzenie obserwacji, analizy i sporządzania wniosków, formułowania diagnozy oraz planu pracy;
 • uczestnictwo w rozbudowanym systemie praktyk zawodowych w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz zdobywanie doświadczenia pedagogicznego;
 • nabycie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów I stopnia (6 semestrów)


W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduły kształcenia specjalistycznego. Jeden z nich studenci wybierają po pierwszym roku studiów:

 

1. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalność nauczycielska)

 

WIEDZA: Student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze w rodzinie poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną. Potrafi również pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizacje profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych. Ponadto posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

KOMPETENCJE: Uzyskane kompetencje przygotowują do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).

 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA: Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia oraz studiów podyplomowych.

 

2. Pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalność nauczycielska) - NOWOŚĆ!

 

WIEDZA: W ramach specjalności student zostanie wyposażony w podstawową wiedzę filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowych kontekstów szeroko rozumianej edukacji. Ponadto uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem współczesnych mediów oraz zastosowaniem nowych technologii edukacyjnych we współczesnej szkole oraz innych placówkach edukacyjnych poprzez realizację między innymi takich przedmiotów jak: pedagogika medialna, psychologia uczenia się i motywacji, komunikacja społeczna, komunikacja medialna, metody prezentacji i techniki audiowizualne, programowanie i robotyka w edukacji, metodyka robotyki dla dzieci, metodyka programowania dla dzieci, metodyka wykorzystania technik audiowizualnych w edukacji, projektowanie materiałów dydaktycznych, grywalizacja w pedagogice.

 

UMIEJĘTNOŚCI: Student uzyska umiejętności w zakresie:
- krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem języka komunikatów medialnych, ich wpływu na zdrowie i psychikę odbiorców; użytkowania mediów takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja w tym ich edukacyjnych zastosowań;
- wykorzystania technik audiowizualnych w edukacji oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
- nauczania programowania i robotyki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
- projektowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w praktyce edukacyjnej.

 

KOMPETENCJE: Studenci nabędą kompetencje społeczne w zakresie programowania własnego rozwoju zawodowego, w tym refleksyjnego stosunku do podejmowanych działań oraz kompetencje związane ze świadomością swojej wiedzy, potrzebą ciągłego dokształcania się, z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowanych oddziaływań pedagogicznych oraz przestrzeganiem zasad etycznych. Nabyciu kompetencji zawodowych będą służyły praktyki pedagogiczne i zawodowe odbywane w instytucjach ściśle powiązanych za specjalnością: w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych, placówkach szkolnych i oświatowych oraz w ośrodkach edukacyjnych posiadających pracownie przygotowane do prowadzenia zajęć z robotyki.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Ukończenie studiów I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej m.in. w: placówkach oświatowych w charakterze specjalisty od wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły; środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych w charakterze specjalisty od spraw edukacji; placówkach szkolnych i przedszkolnych w charakterze nauczyciela robotyki i programowania; w placówkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, itp., w charakterze nauczyciela bądź instruktora robotyki i programowania.

 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA: Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia oraz studiów podyplomowych.

 

Plan studiów - pdf