logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Filozofia. Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

 

f_filozofia

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (4 semestry)

Naczelną misją Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest rozwój oraz propagowanie szeroko rozumianej kultury humanistycznej z uwzględnieniem historycznego i współczesnego wkładu chrześcijańskiej myśli teologicznej, filozoficznej oraz pedagogicznej. W tym kontekście studia na kierunku filozofia gwarantując badanie wiodących idei i systemów filozoficznych i ich wpływu na rodzaj i jakość zjawisk kulturowych i społecznych, wpisują się w misję społeczno-kulturową PWT i jej zainteresowanie kulturą zachodnią (chrześcijańską).

UMIEJĘTNOŚCI:

  • znajomość podstawowej problematyki filozoficznej w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (logika, historia filozofii, metafizyka, antropologia filozoficzna, epistemologia, etyka, estetyka, filozofia społeczna, filozofia polityki);
  • znajomość wiodących nurtów i dyskusji filozoficznych – historycznych oraz współczesnych;
  • umiejętność wykorzystania i twórczego posługiwania się zdobytą wiedzą filozoficzną;
  • umiejętność krytycznej lektury oraz interpretacji tekstu filozoficznego;
  • biegłość w podstawowych obszarach kompetencji społecznych: prowadzenie dialogu, przedstawianie własnego stanowiska, akceptacja innych poglądów, otwartość na nowe prądy i idee myślowe;
  • kreatywność w poszukiwaniu i wskazywaniu powiązań i współzależności pomiędzy poglądami filozoficznymi (zwłaszcza współczesnymi), a życiem społecznym i dziedzictwem kulturowym (polskim i europejskim).

KOMPETENCJE:
Uzyskane kwalifikacje zapewniają wykonywanie zawodu nauczyciela filozofii (i etyki) w szkolnictwie gimnazjalnym i średnim. Dzięki umiejętności krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki (praca edytorska, praca translatorska, dialog społeczny, wsparcie socjalne, profesjonalna animacja stowarzyszeń, ruchów społecznych i samorządowych, popularyzowanie kultury i dziedzictwa narodowego, dialog międzykulturowy, media, public relations). Absolwenci studiów drugiego stopnia są także przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Ramowy program studiów filozoficznych I i II stopnia

Plan studiów filozoficznych II stopnia

Warunki przyjęcia na studia filozoficzne II stopnia