logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

PEDAGOGIKA. Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

 

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (3-letnie)

Specjalności:

 1. Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (specjalizacja nauczycielska)
 2. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalizacja nauczycielska)

Cele studiów I stopnia:

 • zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej oraz historyczno-filozoficznej, warunkującej rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także umożliwiającej kształtowanie własnego rozwoju zawodowego jako pedagog;
 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz komunikowania społecznego, a także udoskonalania swoich kompetencji w zakresie profesjonalnego działania;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych umożliwiających właściwą współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i instytucjami przedstawicielami innych zawodów, a także prowadzenie i aktywizowanie grup zadaniowych w zakresie podejmowanych działań;
 • nabywanie umiejętności z zakresu metodologii i metodyki pedagogicznej umożliwiających prowadzenie obserwacji, analizy i sporządzania wniosków, formułowania diagnozy oraz planu pracy;
 • uczestnictwo w rozbudowanym systemie praktyk zawodowych w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz zdobywanie doświadczenia pedagogicznego;
 • nabycie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów I stopnia (6 semestrów)
W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduły kształcenia specjalistycznego. Jeden z nich studenci wybierają po pierwszym roku studiów:

 1. Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (specjalność nauczycielska)

  UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, a także dydaktyki i metodyki szczegółowej , umożliwiające diagnozowanie, analizowanie i prognozowanie sytuacji dydaktycznych oraz realizowanie działań praktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów dydaktycznych i wychowawczych. Ponadto posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w przyszłym działaniu.

  KOMPETENCJE: Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonania zawodu nauczyciela w przedszkolach oraz innych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, wychowawcy w świetlicach szkolnych.

 2. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalność nauczycielska)

  UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze w rodzinie poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną. Potrafi również pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizacje profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych. Ponadto posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

  KOMPETENCJE: Uzyskane kompetencje przygotowują do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).

Warunki przyjęcia na studia I stopnia z pedagogiki