logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Doktorat z teologii

Od 1 października 2019 roku Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oferuje dwie ścieżki umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego doktora teologii:

 1. Szkoła doktorska PWT
 2. Specjalistyczne Studia Teologiczne

 

WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2019/2020 - xls

 

PIERWSZA ŚCIEŻKA – SZKOŁA DOKTORSKA PWT [SDPWT]

 

Szkoła doktorska jest nową formą kształcenia wprowadzoną przez „Konstytucję dla nauki” czyli ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Osoby kształcące się w szkole doktorskiej posiadają status doktoranta.

 

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się wraz ze złożeniem pracy doktorskiej. Dzieli się ono na dwa etapy:

1) semestry 1-4, po których następuje ocena śródokresowa osiągnięć doktoranta oraz uzyskanie kanonicznego stopnia akademickiego licencjata;

2) po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej rozpoczyna się drugi etap kształcenia obejmujący sem. 5-6.

 

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, a doktoranci otrzymują od Wydziału comiesięczne stypendia. Bezpłatny jest także przewód doktorski.

 

Zajęcia w SDPWT odbywają się raz w tygodniu, we wszystkie robocze wtorki roku akademickiego. Doktoranci są także zobowiązani do prowadzenia działalności naukowej, podejmowania obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych na Wydziale.

 

Jakie dokumenty są wymagane od kandydatów?

 • podanie (doc) podanie (pdf) (według formularza opracowanego przez Wydział) z prośbą o przyjęcie;
 • życiorys;
 • trzy fotografie tradycyjne oraz fotografię w formacie jpg (minimum 348×456 pikseli);
 • oryginał dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra z teologii lub innych nauk kościelnych;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł,
 • zgodę właściwego ordynariusza lub przełożonego zakonnego na podjęcie kształcenia w SDPWT – dotyczy księży oraz osób konsekrowanych;
 • opinię wydaną przez proboszcza miejsca zamieszkania kandydata – dotyczy katolików świeckich (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);
 • zgodę biskupa (zwierzchnika) Kościoła lub wspólnoty kościelnej na podjęcie kształcenia w SDPWT – dotyczy duchownych niekatolików;
 • opinię przełożonego kościoła lub wspólnoty kościelnej – dotyczy świeckich chrześcijan niekatolików (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);
 • dokumenty poświadczające posiadanie osiągnięć naukowych i popularyzatorskich, o których mowa w § 2 ust. 5 Uchwały Senatu PWT w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

 

Kiedy i gdzie składa się dokumenty?

Kandydaci do szkoły doktorskiej składają dokumenty w dziekanacie studiów doktoranckich (Wrocław, ul. Katedralna 9) w dniach od 1 czerwca do 17 września 2019 roku.  

 

Kiedy odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna?

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami będzie miała miejsce we wtorek 24 września 2019 roku od godz. 9.30 w Sali Senatu PWT (ul. Katedralna 9, piętro 1). Podczas rozmowy kandydaci prezentują projekt rozprawy doktorskiej, który zostanie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej na stronie www.pwt.wroc.pl.

 

Zobacz również:

 1. Zarządzenie Rektora PWT ws. utworzenia Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 2. Zasady rekrutacji: uchwała (533/3/2019) Senatu PWT z dn. 30.04.2019 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 - pdf.
 3. Zarządzenie Rektora PWT ws. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 4. Program Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf.
 5. Regulamin Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf.

 

DRUGA ŚCIEŻKA – SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE

 

Specjalistyczne Studia Teologiczne odpowiadają:

- studiom licencjacko-doktoranckim zgodnie z wymogami konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium;

- studiom podyplomowym zgodnie z wymogami prawa państwowego (realizuje się efekty uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom wymagany do uzyskania stopnia naukowego doktora).

 

Studia te są dwustopniowe:

- pierwsze dwa lata (semestry 1-4) odpowiadają studiom licencjackim wg wymagań Veritatis gaudium;

- trzeci rok (semestry 5-6) odpowiada studiom doktoranckim wg wymagań Veritatis gaudium.

 

Jakie uprawnienia uzyskują absolwenci tych studiów?

- po dwóch latach absolwenci otrzymują kanoniczny stopień akademicki licencjata teologii oraz świadectwo ukończenia Specjalistycznych Studiów Teologicznych pierwszego stopnia; osoby, które chciały uzyskać tylko licencjat kanoniczny mogą zakończyć studia na tym etapie;

- po trzecim roku absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Specjalistycznych Studiów Teologicznych drugiego stopnia oraz zgodnie z prawem państwowym mogą otworzyć przewód doktorski „z wolnej stopy”.

 

Studia są w pełni płatne (przewidywany koszt to 1500 zł /sem.). Płatny jest również przewód doktorski. Uczestnicy Specjalistycznych Studiów Teologicznych nie otrzymują stypendiów.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wszystkie robocze wtorki roku akademickiego.

 

Jakie dokumenty są wymagane od kandydatów?

 • podanie (doc) (według formularza opracowanego przez Wydział) z prośbą o przyjęcie;
 • życiorys;
 • trzy fotografie tradycyjne oraz fotografię w formacie jpg (minimum 348×456 pikseli);
 • oryginał dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra z teologii lub innych nauk kościelnych;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł,
 • zgodę właściwego ordynariusza lub przełożonego zakonnego na podjęcie kształcenia na Specjalistycznych Studiach Teologicznych – dotyczy księży oraz osób konsekrowanych;
 • opinię wydaną przez proboszcza miejsca zamieszkania kandydata – dotyczy katolików świeckich (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);
 • zgodę biskupa (zwierzchnika) kościoła lub wspólnoty kościelnej na podjęcie kształcenia Specjalistycznych Studiach Teologicznych – dotyczy duchownych niekatolików;
 • opinię przełożonego kościoła lub wspólnoty kościelnej – dotyczy świeckich chrześcijan niekatolików (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);

 

Kiedy i gdzie składa się dokumenty?

Kandydaci na Specjalistyczne Studia Teologiczne składają dokumenty w dziekanacie studiów doktoranckich (Wrocław, ul. Katedralna 9)

Rekrutacja na SST obejmuje dwa okresy:

- rekrutacja podstawowa – do 30 września 2019 r.;

- rekrutacja uzupełniająca – od 1 do 31 października 2019 r. – odbędzie się, jeśli będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji podstawowej.

W procesie rekrutacyjnym nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.