Interdyscyplinarny Ośrodek Badań

Interdyscyplinarny Ośrodek Badań Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych

 

,,Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata.’’ (J 6, 51)

 

Zarządzeniem Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dniem 29 marca 2019 roku powołany został do istnienia Interdyscyplinarny Ośrodek Badań Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, jako jego niezależna komórka.

 

Ośrodek jest instytucją naukowo-dydaktyczną, której ogólnym celem jest  rozwijanie twórczego dialogu między naukami przyrodniczymi i ścisłymi a filozofią i teologią. Celem bliższym jest badanie Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych, gromadzenie danych, informacji oraz analiza i interpretacja zgłaszanych zdarzeń eucharystycznych, przypadków niewytłumaczalnych z medycznego oraz naukowego punktu widzenia.

 

Siedzibą Ośrodka jest siedziba PWT we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 9 , 50- 328 Wrocław.

 

Finansowanie prac ośrodka pochodzić będzie z:

 • ofiar składanych przez wiernych,
 • otrzymywanych subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz organizacji samorządowych,
 • w wyniku działalności fundacji lub stowarzyszeń działających na rzecz PWT,
 • darowizn, zapisów, spadków,
 • ze środków pochodzących od podmiotów zgłaszających konkretne  zdarzenie do analizy,
 • ze środków PWT we Wrocławiu (o zakresie wsparcia decyduje Rektor).

Możliwość zgłaszania spraw związanych z celem, dla którego Ośrodek został powołany ma prawo każdy Zainteresowany.

 

Zgłoszenie zjawisk eucharystycznych, relikwii oraz muzealiów odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej skrzynki e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prace członków Ośrodka są tajne, do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników prac zleconych do analizy.

 

Z całości wykonywanych prac sporządzona zostanie każdorazowo  dokumentacja specjalistyczna oraz protokół podpisany przez wszystkich członków komisji.

 

Protokół opatrzony pieczęcią PWT we Wrocławiu z całym kompletem dokumentacji naukowo- medycznej dotyczącej prac Ośrodka nad konkretnym przypadkiem złożony zostanie w archiwum PWT we Wrocławiu.

 

Członkowie Ośrodka wykonują swoje prace bez wynagrodzenia.

 

 

Pod pojęciami Muzealia, Relikwie i Zdarzenia Eucharystyczne  należy rozumieć:

 1. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiówMuzealia stanowią dobro narodowe. W przypadku muzeum nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości  stanowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz wpisane do inwentarza muzealiów.

 2. Relikwie(łac. reliquiae: pozostałości, resztki) – szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te osoby miały związek w czasie życia, stanowiące przedmioty czci.

 3. Zdarzenie Eucharystyczne – zespół zjawisk związanych z sakramentem Eucharystii, których nie da się jednoznacznie wyjaśnić w sposób naukowy, medyczny, rozumowy.

 Ad 1 Muzealia

 

Pomimo zachodzących w muzealnictwie zmian wciąż  utrzymuje się przekonanie, że muzeum jest miejscem, w którym naturalne i kulturowe dziedzictwo człowieka jest chronione i ujawniane za pomocą oryginalnych i autentycznych obiektów. Te podlegają procesom badania i oceny a jednocześnie służą rozwojowi intelektualnemu i duchowemu. Muzealium, jako przedmiot autentyczny, często obiekt oryginalny, jest centrum i istotą trwania muzeum. Jest przedmiotem opieki i chronionym skarbem. Wydaje się, że większość poglądów na temat muzeum zawiera w sobie warunek dotyczący autentyczności eksponowanych dzieł i to nie tylko w środowisku muzealników. Autentyczność jako synonim prawdziwości jest jednym z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w muzeologii. Samo pojęcie wywodzi się z łaciny (authenticus) oraz greki (authentikòs) a oznacza tyle co „prawdziwy”, „rzeczywisty”, „wiarygodny”, „niepodrobiony”, „niezafałszowany”. Autentyczność dla muzealnika zatem to prawda zabytku, przejawiająca się w zachowanej oryginalnej materii wraz z charakterystycznymi cechami jej wytworzenia i obróbki, oraz w oryginalnym układzie tej materii. Zawiera zatem w sobie to wszystko, co stanowi świadectwo procesu wytworzenia, funkcjonowania oraz potwierdzenie relacji zabytek – człowiek na przestrzeni czasu. Celem powołanego Ośrodka jest  badanie autentyczności z zgłoszonych do ośrodka Muzealiów.

 

Ad 2 Relikwie

 

Ogromna kolekcja relikwii Kościoła Katolickiego budzi w świecie nauki wiele kontrowersji. Dopiero niedawno udało się poddać badaniom niektóre relikwie a badania pozwoliły ustalić, które z nich  można uznać za autentyczne. Dzięki rozwojowi techniki w XIX i XX w. istnieje możliwość potwierdzenia autentyczności najcenniejszych relikwii chrześcijańskich związanych np.  z męką Jezusa Chrystusa. Celem Ośrodka jest powołanie komisji złożonej z duchownych, naukowców, biegłych i lekarzy, którzy będą mieli za zadanie możliwość podjęcia prób zmierzających do zbadania zgłoszonych do Ośrodka relikwii. Badanie ma na celu określenie stanu zachowania relikwii, pobrania ich części oraz zbadania ich autentyczności.

 

Ad 3 Zdarzenia Eucharystyczne

 

Na różnych etapach dziejów dochodzi  do tzw. cudów eucharystycznych, mających za cel przede wszystkim wzmocnić wiarę o prawdziwej obecności wcielonego Syna Bożego w kawałku konsekrowanego białego chleba i w konsekrowanym winie.
W ciągu wieków istnienia Kościoła naliczono ponad kilkaset wydarzeń mających znamiona cudu eucharystycznego. W związku z licznymi zdarzeniami, które miały miejsce w ostatnim czasie, został powołany specjalny zespół specjalistów w różnych dyscyplinach naukowych, którego celem będzie badanie podobnych zjawisk zgodnie z sobie właściwym aparatem naukowym i własnymi metodami oraz próba interpretacji tych zjawisk w perspektywie nauki i wiary.

Weryfikacja Relikwii, Muzealiów i Zdarzeń Eucharystycznych oraz ich interpretacja jest wieloetapowym procesem, który toczy się na wielu płaszczyznach refleksji.

 

 

Skład osobowy:

 

Dyrektor: 

 • Ks. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF- Filozof, PWT Wrocław

Członkowie:

 • prof. dr hab. Tadeusz Dobosz- Zakład Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu( medycyna sądowa)
 • prof. dr hab. Agnieszka Hałoń – Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • dr hab. Marta Wrzosek – Mykolog, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski- Chemik, Uniwersytet Wrocławski
 • Bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski- Teolog, PWT Wrocław
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk – Teolog, PWT Wrocław

 

Skład członków Ośrodka jest stały, lecz w każdym czasie może być uzupełniany poprzez powołanie nowego członka przez Rektora PWT we Wrocławiu.

 

Rektor ma również prawo odwołać członka Ośrodka w każdym czasie.

 

Członkowie Ośrodka wykonują swoje prace bez wynagrodzenia.