Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

29 VI 2015 r. - Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Celestino Migliore, urodził się 1 lipca 1952 roku pochodzi w Cuneo, w północnych Włoszech, w rodzinie katolickiej. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i średnią. Następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne, których ukoronowaniem było przyjęcie święceń kapłańskich w dniu 25 czerwca 1977 roku w Diecezji Cuneo. Na zakończenie studiów uzyskał magisterium z teologii w Centrum Studiów Teologicznych w Fossano.

Został skierowany na studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie na Wydziale Prawa Kościelnego uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Publiczna obrona odbyła się w dniu 15 lutego 1980 roku, uzyskał 90/90 punktów, a więc summa cum laude [dysertacja doktorska nt.: Il diritto canonico nelle allocuzioni di Paolo VI]. Promotorem rozprawy doktorskiej był o. prof. P. Tocanel OFMC. Równolegle do studiów kanonistycznych ks. Celestino Migliore realizował program studiów specjalistycznych w Papieskiej Akademii Kościelnej, którą ukończył również w 1980 roku i rozpoczął służbę dyplomatyczną na rzecz działań Stolicy Apostolskiej. Pierwszą misją dyplomatyczną była praca na placówce w Angoli, gdzie w latach 1980-1984 pełnił funkcję Attaché i drugiego sekretarza Delegacji Apostolskiej tam ustanowionej.

Kolejne cztery lata pracował w Nuncjaturze Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, skąd w 1988 roku został skierowany do Nuncjatury Apostolskiej w Egipcie, gdzie posługiwał przez rok czasu. Następnie w 1989 roku został ustanowiony pracownikiem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, gdzie przebywał do 14 kwietnia 1992 roku, bowiem będąc w Nuncjaturze w Warszawie ks. dr Celestino Migliore został mianowany specjalnym wysłannikiem i stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu we Francji. Następnie od grudnia 1995 roku do października 2002 roku pracował na Watykanie w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej jako Podsekretarz Stanu ds. relacji z Państwami. W tym okresie był odpowiedzialnym za promocję, jakość i utrzymywanie kontaktów z krajami azjatyckimi, które do tego czasu nie nawiązały stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską na płaszczyźnie bezpośredniego i obustronnego porozumienia.

Organizował i odbywał wizyty do Beijing, Hanoi i P'yongyang będąc przewodniczącym stosownych delegacji Stolicy Apostolskiej (podróże do Chin, Korei Północnej i Wietnamu). Był również odpowiedzialny za relacje Stolicy Apostolskiej ze światem, dlatego w dniach 9-20 lipca 2001 roku w Nowym Jorku przewodniczył Delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencji Narodów Zjednoczonych zwołanej w sprawie nielegalnego handlu ręczną i lekką bronią palną we wszystkich jego aspektach. Reprezentował również Stolicę Apostolską w różnych europejskich stolicach podczas licznych konferencji, sympozjów, dyskusji panelowych związanych ze Światową Organizacją Handlu, Europejską Komisją Ekonomiczną, Unią Europejską i Bliskim Wschodem. Ks. dr Celestino Migliore w okresie pracy w Sekretariacie Stanu w Rzymie był również wykładowcą dyplomacji kościelnej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W tym czasie Ojciec Święty Jan Paweł II, doceniając Jego kompetencje i dotychczasowe osiągnięcia w pracy dyplomatycznej, podejmowanej z mandatu Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej mianował ks. dra Celestino Migliore w dniu 30 października 2002 roku Arcybiskupem (tytularnym Canosy), Nuncjuszem Apostolskim i stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowy Jorku. Warto dodać, że Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore był następcą na tym urzędzie Ks. Prałata Giovannetti, Kardynała Cheli i Kardynała Martino.

Konsekracja biskupia odbyła się w dniu 6 stycznia 2003 roku, w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Bazylice św. Piotra w Rzymie, a głównym konsekratorem był Jan Paweł II, papież. Współkonsekratorami byli kardynałowie Leonardo Sandri i Antonio Maria Veglió. Urząd Nuncjusza Apostolskiego w USA i Przedstawiciela Stolicy w ONZ Arcybiskup Celestino Migliore pełnił do dnia 30 czerwca 2010 roku, kiedy to Papież Benedykt XVI mianował Go Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Urząd Nuncjusza Apostolskiego w Polsce pełni od dnia 10 września 2010 roku. Jest Dziekanem Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, przemawia w imieniu wszystkich ambasadorów na spotkaniach z władzami państwa, broni przywilejów i immunitetu, informuje korpus dyplomatyczny o działaniach rządu danego państwa, porozumiewa się z rządem w imieniu korpusu dyplomatycznego oraz przyjmuje członków korpusu dyplomatycznego na rozpoczęcie i zakończenie misji dyplomatycznej. Jako pełniący misję Nuncjusza Apostolskiego należy do ścisłego grona dyplomatów kościelnych, którzy wpływają istotnie na dynamikę życia Kościoła i wzajemnych relacji powstających między Stolicą Apostolską i Kościołami Partykularnymi, jak również między Stolicą Apostolską a Państwem Polskim. Wykonuje misję i urząd Nuncjusza stając się w wielu sprawach ogólnych prawdziwym adwokatem sprawiedliwości społecznej. Aktualna pozycja i praca Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ogniskuje się m.in. na spotkaniach dyplomatycznych, spotkaniach liturgicznych z racji ministerialnego posługiwania jako biskup Kościoła Katolickiego, na relacjach z Biskupami Diecezjalnymi i pomocniczymi, na roboczych i naukowych spotkaniach w ośrodkach teologicznych i kanonicznych, na spotkaniach z osobami konsekrowanymi i duchownymi poszczególnych diecezji oraz na spotkaniach z wiernymi świeckimi. W ramach misji własnej przygotowuje stosowne relacje do Stolicy Apostolskiej z pełnienia obowiązków stanu.

Do pobrania (pdf):

  • wykład Abp. Celestino Migliore
  • laudacja ks. prof. Włodzimierza Wołyńca