Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

13 XI 2008 - Abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski

golebiewskiMarian Gołębiewski urodził się 22 września 1937 r. w Trzebuchowie, nieopodal Koła. Naukę, rozpoczętą w szkole podstawowej w Dębach Szlacheckich, kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym im. Jana Długosza we Włocławku, by po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpić na studia do Wyższego Duchownego we Włocławku.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. z rąk bpa Antoniego Pawłowskiego, a następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii w Ślesinie (1962-1964) i Zduńskiej Woli (1964-1966).

W 1966 r. podjął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizując się w badaniu Pisma Świętego. 14 października 1968 r. na podstawie pracy Ewolucja prawa jubileuszu (Kpł 25), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Łacha, uzyskał stopień magistra i licencjat z teologii. W 1969 r. udał się do Rzymu, gdzie rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym. Dwa lata później, w 1971 r., uzyskał licencjat nauk biblijnych. W 1976 r. otrzymał stopień doktora nauk biblijnych na podstawie pracy Analyse littéraire et théologique d´Is 54-55. Une alliance eternelle avec la nouvelle Jerusalem, napisanej pod kierunkiem prof. R.P. Merendino, której fragmenty ukazały się drukiem. Dyplom doktorski został nostryfikowany 29 kwietnia 1977 r. przez Radę Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkrótce po powrocie do Polski, jesienią 1976 r., ks. dr Marian Gołębiewski rozpoczął pracę jako wykładowca Pisma Świętego Starego Testamentu oraz języka greckiego, łacińskiego i angielskiego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Od początku nauczania we włocławskim Wyższym Seminarium Duchownym ks. dr Marian Gołębiewski prowadził seminarium naukowe z zakresu Starego Testamentu. Pod jego kierunkiem napisano i obroniono na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, do którego było afiliowane włocławskie Wyższe Seminarium Duchowne, 30 prac magisterskich i dyplomowych. W 1980 r. podjął zajęcia zlecone z egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie trzy lata później, w 1983 r., został zaangażowany jako adiunkt. Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół problematyki starotestamentowych ksiąg prorockich, zwłaszcza Deutero-Izajasza. Świadczą o tym artykuły i przyczynki opublikowane na łamach „Ateneum Kapłańskiego", „Collectanea Theologica" i półrocznika „Studia Theologica Varsaviensia", a także rozprawy w pracach zbiorowych. Innym przejawem aktywności naukowej stały się opracowania haseł encyklopedycznych oraz recenzje i sprawozdania. Jednocześnie publikował artykuły o charakterze popularnym, przede wszystkim na łamach włocławskiego dwutygodnika „Ład Boży". Rezultatem jego pracy naukowej jest omówienie proroków mniejszych w znanym i cenionym Wstępie do Starego Testamentu (Poznań 1990). Jako wykładowca Biblii uczestniczył w sympozjach biblistów polskich, a także w niektórych międzynarodowych kongresach IOSOT oraz w sympozjum zorganizowanym przez Komisję Iustitia et Pax. W roku akademickim 1992/1993 otrzymał stypendium naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu i jako wolny słuchacz uczęszczał na wybrane wykłady, zwłaszcza z dziedziny judaizmu klasycznego.

Ważną częścią zainteresowań i pracy ks. dra M. Gołębiewskiego stała się problematyka dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Gdy w 1986 r. powstała Podkomisja Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, podniesiona półtora roku później do rangi Komisji, ks. dr Marian Gołębiewski został zaproszony do jej prac. Pierwsze sympozjum z tego cyklu stanowiło bezpośrednie przygotowanie do seminarium naukowego dla księży profesorów z Polski, zorganizowanego w Spertus College of Judaica w Chicago.

Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (40-48). Studium literacko-krytyczno-teologiczne 28 lutego 1994 r. na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej otrzymał stopień doktora habilitowanego teologii w zakresie biblistyki. 1 grudnia tegoż roku został powołany na kierownika Katedry Biblistyki Starego Testamentu, a 1 czerwca 1995 r. ks. drowi hab. M. Gołębiewskiemu powierzono pełnienie obowiązków kierownika Filologii Biblijnej. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał 21 września 1995 r.

20 lipca 1996 r. została ogłoszona nominacja ks. Mariana Gołębiewskiego na biskupa diecezjalnego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Święcenia biskupie oraz ingres do katedry koszalińskiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyły się 31 sierpnia 1996 r. W czasie posługi w Kościele Koszalińskim był profesorem nadzwyczajnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Rady Naukowej, przewodniczącym Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Papieskiej Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.

3 kwietnia 2004 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat, w którym stwierdzono, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął rezygnację kard. Henryka Gulbinowicza z obowiązków pasterza Archidiecezji Wrocławskiej i mianował bpa Mariana Gołębiewskiego Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim. Ingres do katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbył się 24 kwietnia 2004 r. Od tego dnia abp Marian Gołębiewski jest również kolejnym Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Aktualnie abp Marian Gołębiewski jest członkiem Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, członkiem Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym ds. Apostolstwa Świeckich Polski, przewodniczącym Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Polski, członkiem Komisji Wiary oraz członkiem Rady Naukowej KEP. Z jego inspiracji rozwija się Dzieło Biblijne w parafiach Archidiecezji Wrocławskiej, w kościołach Wrocławia w cyklu comiesięcznych spotkań Verbum cum musica, podczas których wykłady profesorów przybierają formę wydarzenia artystycznego, gdyż towarzyszy ich słowu muzyka znanych twórców. Arcybiskup co roku funduje stypendia dla wyróżniających się studentów uczelni Wrocławia.

Plik do pobrania (PDF):