Slide background

Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

PEDAGOGIKA. Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia na studia I stopnia z pedagogiki

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (3-letnie)

 

Specjalności:

  1. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalizacja nauczycielska)
  2. Pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalizacja nauczycielska) - NOWOŚĆ!

Cele studiów I stopnia:

  • zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej oraz historyczno-filozoficznej, warunkującej rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także umożliwiającej kształtowanie własnego rozwoju zawodowego jako pedagog;
  • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz komunikowania społecznego, a także udoskonalania swoich kompetencji w zakresie profesjonalnego działania;
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych umożliwiających właściwą współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i instytucjami przedstawicielami innych zawodów, a także prowadzenie i aktywizowanie grup zadaniowych w zakresie podejmowanych działań;
  • nabywanie umiejętności z zakresu metodologii i metodyki pedagogicznej umożliwiających prowadzenie obserwacji, analizy i sporządzania wniosków, formułowania diagnozy oraz planu pracy;
  • uczestnictwo w rozbudowanym systemie praktyk zawodowych w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz zdobywanie doświadczenia pedagogicznego;
  • nabycie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  • przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów I stopnia (6 semestrów)


W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduły kształcenia specjalistycznego. Jeden z nich studenci wybierają po pierwszym roku studiów:

 

1. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną (specjalność nauczycielska)

 

WIEDZA: Student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze w rodzinie poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną. Potrafi również pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizacje profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych. Ponadto posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

KOMPETENCJE: Uzyskane kompetencje przygotowują do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).

 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA: Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia oraz studiów podyplomowych.

 

2. Pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalność nauczycielska) - NOWOŚĆ!

 

WIEDZA: W ramach specjalności student zostanie wyposażony w podstawową wiedzę filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowych kontekstów szeroko rozumianej edukacji. Ponadto uzyska wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem współczesnych mediów oraz zastosowaniem nowych technologii edukacyjnych we współczesnej szkole oraz innych placówkach edukacyjnych poprzez realizację między innymi takich przedmiotów jak: pedagogika medialna, psychologia uczenia się i motywacji, komunikacja społeczna, komunikacja medialna, metody prezentacji i techniki audiowizualne, programowanie i robotyka w edukacji, metodyka robotyki dla dzieci, metodyka programowania dla dzieci, metodyka wykorzystania technik audiowizualnych w edukacji, projektowanie materiałów dydaktycznych, grywalizacja w pedagogice.

 

UMIEJĘTNOŚCI: Student uzyska umiejętności w zakresie:
- krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem języka komunikatów medialnych, ich wpływu na zdrowie i psychikę odbiorców; użytkowania mediów takich jak: Internet, prasa, radio, telewizja w tym ich edukacyjnych zastosowań;
- wykorzystania technik audiowizualnych w edukacji oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
- nauczania programowania i robotyki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
- projektowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w praktyce edukacyjnej.

 

KOMPETENCJE: Studenci nabędą kompetencje społeczne w zakresie programowania własnego rozwoju zawodowego, w tym refleksyjnego stosunku do podejmowanych działań oraz kompetencje związane ze świadomością swojej wiedzy, potrzebą ciągłego dokształcania się, z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowanych oddziaływań pedagogicznych oraz przestrzeganiem zasad etycznych. Nabyciu kompetencji zawodowych będą służyły praktyki pedagogiczne i zawodowe odbywane w instytucjach ściśle powiązanych za specjalnością: w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych, placówkach szkolnych i oświatowych oraz w ośrodkach edukacyjnych posiadających pracownie przygotowane do prowadzenia zajęć z robotyki.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: Ukończenie studiów I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika medialna z nowymi technologiami edukacyjnymi, stwarza możliwość podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej m.in. w: placówkach oświatowych w charakterze specjalisty od wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły; środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych w charakterze specjalisty od spraw edukacji; placówkach szkolnych i przedszkolnych w charakterze nauczyciela robotyki i programowania; w placówkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, itp., w charakterze nauczyciela bądź instruktora robotyki i programowania.

 

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA: Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia oraz studiów podyplomowych.