Slide background
Slide background

PEDAGOGIKA. Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

REKRUTACJA

 

Warunki przyjęcia na studia I stopnia z pedagogiki
PROFIL PRAKTYCZNY (3-letnie)

Specjalności:


1. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną.


2. Pedagogika osób starszych - NOWOŚĆ !

 


Cele studiów I stopnia:


• zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej oraz historyczno-filozoficznej, warunkującej rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także umożliwiającej kształtowanie własnego rozwoju zawodowego jako pedagog;

• uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz komunikowania społecznego, a także udoskonalania swoich kompetencji w zakresie profesjonalnego działania;


• rozwijanie umiejętności interpersonalnych umożliwiających właściwą współpracę zarówno z osobami prywatnymi jak i instytucjami przedstawicielami innych zawodów, a także prowadzenie i aktywizowanie grup zadaniowych w zakresie podejmowanych działań;


• nabywanie umiejętności z zakresu metodologii i metodyki pedagogicznej umożliwiających prowadzenie obserwacji, analizy i sporządzania wniosków, formułowania diagnozy oraz planu pracy;


• uczestnictwo w rozbudowanym systemie praktyk zawodowych w wybranych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz zdobywanie doświadczenia pedagogicznego;


• nabycie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;


• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 


Program studiów I stopnia (6 semestrów)

 

W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduły kształcenia specjalistycznego. Jeden z nich studenci wybierają po pierwszym roku studiów.1. Pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną


WIEDZA


• Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

 

UMIEJĘTNOŚCI


• Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.


• Potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze w rodzinie poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną.


• Potrafi również pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania, posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizacje profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych.


• Posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

 

KOMPETENCJE


• Uzyskane kompetencje przygotowują do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz w instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Absolwent tej specjalności może być zatrudniony m.in. w takich placówkach i instytucjach jak: szkoła (pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, organizator zajęć pozalekcyjnych, internat i bursa), placówki opiekuńczo-wychowawcze (dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka, ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze wspierające rodzinę), instytucje wsparcia i opieki nad osobami starszymi, organizacje społeczne i wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje bezpośrednio pracujące z rodziną oraz podejmujące działania w obszarze opieki i wychowania, a także wybrane instytucje pomocy społecznej (np. ośrodek pomocy społecznej i pomocy rodzinie, powiatowe i miejskie centra pomocy rodzinie).


MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia oraz studiów podyplomowych.

 

 

2. Pedagogika osób starszych - NOWOŚĆ!

 

WIEDZA

 

• Student zdobywa wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiającej diagnozowanie i prognozowanie sytuacji osób starszych oraz realizowanie działań praktycznych w zakresie niesienia im pomocy.

 

UMIEJĘTNOŚCI


• Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji osób starszych oraz realizowanie działań praktycznych w zakresie niesienia im pomocy.


• Potrafi dostrzegać i identyfikować problemy osoby starszej oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze w jej środowisku życia poprzez zastosowanie profesjonalnych metod.


• Potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania.


• Posiada umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów opiekuńczych nad osobami starszymi.


• Posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

 

KOMPETENCJE

 

• Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie do pełnienia roli animatora i organizatora pracy z osobami wieku starszego, ukierunkowanej na aktywizowanie oraz organizację ich czasu wolnego, a także terapii.


• Może także prowadzić edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko rozumianego wychowania do starości.


• Wiedza zdobyta w czasie studiów umożliwia również podejmowanie działań profilaktycznych oraz naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów tak, aby polepszyć jakość życia podopiecznego (np. pomoc w składaniu wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, informacje na temat pomocy medycznej, społecznej, prawnej itp.).

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE


• Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy z osobami starszymi, wymagającymi zarówno opieki instytucjonalnej jak i pomocy w środowisku domowym.


• Posiada uprawnienia do pracy m.in. w placówkach opieki całodobowej, ośrodkach wsparcia dziennego, klubach seniora, uniwersytetach III wieku, placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych oraz instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych działających na rzecz seniorów.


MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia oraz studiów podyplomowych.