Slide background
Slide background
Slide background

- SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY -

> SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY <

Slide background
Slide background
Slide background

Inauguracja UTW 2021/2022

UTW PWT

 

 
W sobotę 30 października b.r. odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Podczas Mszy św. o godz. 10.00, w kościele p.w. św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4, prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo dla wykładowców, studentów i wolnych słuchaczy.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

O godz.11.15 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, Ksiądz Rektor przyodziany w piękne historyczne szaty Rektora, z przynależnymi magnificencji insygniami, uroczyście wkroczył do sali ku radości wszystkich uczestników i serdecznie przywitał zgromadzonych gości.
 
Szczególnie witał tych, którzy pragną zgłębiać teologiczną Mądrość objawioną nam z miłości przez Pana Boga. Ksiądz Rektor w swoim serdecznym przemówieniu do studentów i zebranych gości zarysował trzyletni program teologicznych studiów, mobilizując do duchowego rozwoju każdego ze słuchaczy.

O godz. 11.45 - wykład inauguracyjny pod tytułem: „ Mądrość chrześcijańskiej antropologii”, wygłosił, ks. prof. dr hab. Franciszek Głód, dyrektor i opiekun Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Papieskim Wydziałe Teologicznym we Wrocławiu.
W swoim wykładzie ukazał główne znamiona chrześcijańskiej antropologii. Główną i zasadniczą treścią antropologii chrześcijańskiej jest prawda, że Pan Bóg nieskończenie doskonały i wolny w swoim działaniu stworzył człowieka. Uczynił go mało co mniejszych od aniołów. Wyposażył ludzi w myślenie i wolność wyboru dobra lub zła oraz w wiele innych duchowych sprawności.

Z chwilą nieposłuszeństwa ludzi, Stwórca nie opuścił człowieka, ale odkupił go i pojednał ze sobą, poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród ludzi.

Radosną treścią chrześcijańskiej antropologii jest obietnica życia wiecznego, czyli nigdy nie kończące się zjednoczenie człowieka ze swoim Stwórcą. Przepięknie charakteryzuje wieczność papież Benedyk XVI, jako wieczne zatopienie się człowieka w oceanie miłości Boga.

Człowiek wspomagany jest nieustannie przez Ducha Świętego. Pierwsi Apostołowie doznali duchowego umocnienia, wyszli z wieczernika i odważnie głosili prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Duch Święty działa w Kościele w każdym pokoleniu i wspiera wszystkich, którzy o tę wielką moc Bożą proszą.

W każdym czasie wiele osób jest zarażonych herezją samowystarczalności i nie liczy na pomoc i uświęcenie przez Ducha Świętego. Pozostają bezbronni w czasie różnych pokus i najczęściej karłowacieją w duchowym rozwoju.

Odrzucenie wiary i miłości względem Pana Boga prowadzi do moralnego chaosu tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. W historii wielokrotnie odrzucano ustanowione przez Stwórcę przykazania Dekalogu, a na ich miejsce tworzono własne niedoskonałe prawa, ubierając je w humanitarne hasła. Przykładem tego to ideologie komunizmu i nazizmu w XX wieku, które ukazały pełnie zła i bestialstwa.

Święty Paweł Apostoł analizując naturę człowieka stwierdza, że aby dokonać rzeczy wielkich i pięknych, trzeba być zanurzony w mądrości i miłości Pana Boga. Niech to przesłanie Apostoła Narodów towarzyszy wykładowcom i studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

O godz. 12.30 odbyło się wspólne biesiadowanie przy kawie, herbacie oraz dobrym cieście. W czasie agapy odbywały się ożywione rozmowy na różne tematy. Cenne było wzajemne poznawanie się oraz deklarowanie własnego udziału w twórczej atmosferze wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

O godz.13.00 – przekazane zostały informacje organizacyjne funkcjonowania UTW przy Papieskim Wydziale Teologicznym. Informacje dotyczyły: daty kolejnych zajęć, formalności, które trzeba spełnić, by zostać zaliczony do grona studentów, sprawa indeksów i zarys różnych zajęć zaplanowany na rok bieżący.
Powyższe zagadnienia zostały omówione przez Dyrektora i opiekuna Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ks. prof. dr hab. Franciszka Głoda i asystenta studium mgra Łukasza Ligorowskiego.

a. Kolejne zajęcia UTW odbędą się 27 listopada b.r. o godz. 10.00 podczas Mszy św. w kościele p.w. Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4.
Wyjątkowo w tym miesiącu wykłady odbędą się nie w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego lecz w dużej sali na pierwszym piętrze uczelni PWT.

b. Jeszcze w listopadzie można zgłosić swój udział w zajęciach UTW. Została skierowana prośba do aktualnych studentów UTW, by informowali swoich znajomych o możliwościach uczestniczenia w zajęciach dla pogłębienia życia religijnego i osobistego duchowego rozwoju.

c. Została skierowana prośba do aktualnych studentów UTW, by zgłaszali różne realne inicjatywy wspólnych działań, poza wykładami, dla pogłębienia wiedzy i tworzenia bardziej ożywionej wspólnoty akademickiej.

d. Studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów proszeni są o wpisanie wysłuchanych całorocznych wykładów z Pisma Świętego do indeksu. Arkusz z nazwiskami wykładowców, treść wykładów oraz same indeksy będą udostępnione podczas najbliższego zjazdu.  Studenci proszeni są o staranne wypełnienie indeksów. W najbliższym czasie trzeba przekazać trzy zdjęcia z własnym podpisem.

e. W tym roku akademickim proponowane są wykłady z teologii dogmatycznej i teologii moralnej. Podczas każdych zajęć każdy z uczestników powinien dla własnego dobra wpisać się na listę obecności.

Po godz. 14:00 modlitwą zakończone zostały inauguracyjne zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
 
 
 1
 
 
 
2 UTW
 
 
 
3 UTW
 
 
 
 
4 UTW 
 
 
 
 
5 UTW
 
 
 
 
6 UTW 
 
 
7 UTW