Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Uczelnią równych szans

                           logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1  Barwy RP 1 EU EFS rgb 1

O PROJEKCIE

 

Projekt Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Uczelnią równych szans jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Celem projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów i pracowników uczelni z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej w okresie od 1.10.2021 do 30.09.2023 24 m-ce dla ścieżki MINI.

 

 

W ramach projektu przewidziano realizacje zadań:

 

Poprawa dostępności struktury organizacyjnej poprzez poszerzenie zakresu działalności w PWT

 

Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze architektury w PWT

 

Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur i dokumentów horyzontalnych w PWT

 

Poprawa dostępności i rozwój zaplecza technologicznego i obszarze technologii wspierających w PWT

 

Poprawa dostępności i realizacja wsparcia edukacyjnego osób z różnymi niepełnosprawnościami w PWT

 

Realizacja szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w PWT

 

 

Planowane efekty:

  1. Ułatwienie osobom z niepełnosprawnością udziału w procesie dydaktycznym przez wdrożenie procedur wsparcia edukacyjnego poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, regulaminów w PWT.

  2. Zniwelowanie barier dostępności w procesie edukacji dla osób z niepełnosprawnością  przez utworzenie punktu obsługi osób niepełnosprawnych i rozszerzenie Działalności Pełnomocnika w PWT.

  3. Zniwelowanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnością  przez opracowanie strony internetowej, zgodnej ze standardami dostępności WCAG 2.1.

  4. Wdrożenie oprogramowania spełniającego kryteria dostępności.

  5. Zniwelowanie barier dostępności przez konsultacje ze specjalistami w PWT.

  6. Likwidację barier architektonicznych poprzez realizację prac adaptacyjnych w celu zwiększenia dostępności.


Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 – 30.09.2023 r.

 

966 078,76 zł - Wkład Funduszy Europejskich

 

995 968,76 zł – Wartość projektu