logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Dotacje przyznane!

konkursy news

Komisja ds. Nauki PWT pod przewodnictwem o. dr hab. J. Tupikowskiego, prof. PWT na posiedzeniach 27 i 30 listopada br. podjęła decyzję w sprawie podziału środków z dotacji celowej na badania naukowe 2018

 

Spośród zgłoszonych wniosków Komisja w postępowaniu konkursowym zaopiniowała pozytywnie oraz określiła wysokość środków finansowych na realizację 21 projektów na łączną kwotę ponad 160 tys. zł. Protokół z prac Komisji ds. Nauki wraz z listą rankingową jest wyłożony do wglądu w Sekretariacie Rektora PWT.

 

Na szczególną uwagę zasługują projekty młodych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów. W tej kategorii znajduje się 7 dotowanych wniosków. Poniżej prezentujemy ich tematykę:

  1. Teologia czytań biblijnych w liturgii sakramentów rytu bizantyjskiego i rzymskiego
  2. Parafia suburdialna – próba definicji pojęcia  
  3. Kwerenda uzupełniająca oraz publikacja monografii „Tkaniny w Biblii Hebrajskiej i Septuagincie”
  4. Godność człowieka 
  5. Autorskie prawa majątkowe w obrocie prawnym kościelnych jednostek organizacyjnych  
  6. Haptyka i proksemika w kulturze grecko-rzymskiej i żydowskiej 
  7. Sperancyjny aspekt teologii J. Ratzingera – Benedykta XVI