Slide background

Statut

Status prawny

 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest kościelną szkołą wyższą, posiadającą osobowość prawną. Podstawę prawną działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego stanowi Deklaracja Kongregacji Pro Institutione Catholica z 22 lutego 1968 r. (Nr protokołu 514/64/21), zgodnie z którą uczelnia kontynuuje działalność Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność naukowa, dydaktyczna, wychowawcza i organizacyjna Wydziału oparta jest na Kodeksie Prawa Kanonicznego i Konstytucji Apostolskiej Sapientia christiana z 15 kwietnia 1979 r. oraz na innych aktach prawnych wydanych przez Stolicę Apostolską, których przedmiotem jest działalność wyższych szkół kościelnych. Podstawę prawną działalności Wydziału stanowi Konkordat podpisany 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (ogłoszony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23 lutego 1998 r. w Dz. U. Nr 51, poz. 318). Na podstawie umowy z 1 lipca 1999 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski (Dz. U. Nr 63, poz. 727) w zakresie praw studentów działalność Wydziału objęta jest przepisami ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). W związku z postanowieniem zarządzenia Nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 1996 r. w sprawie stwierdzenia uprawnień do nadawania stopni naukowych (MP Nr 22, poz. 174) Wydział jest uprawniony do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego od 1990 r.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest uczelnią jednowydziałową. Na podstawie decyzji Nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z 16 lutego 2000 r. ma uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia. Oferuje studia stacjonarne z cyklem nauczania dla świeckich trwającym 5 lat (10 semestrów) i cyklem nauczania dla alumnów seminariów duchownych trwającym 6 lat (12 semestrów) oraz pięcioletnie studia niestacjonarne dla świeckich – (10 semestrów). Absolwenci uzyskują tytuł: magister teologii z przygotowaniem pedagogicznym. Kontynuację kształcenia umożliwiają studia doktoranckie. Uczelnia proponuje także studia podyplomowe. Powołane Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych prowadzi lektoraty języków nowożytnych i biblijnych zarówno dla studentów Wydziału, jak i osób spoza uczelni. W 2009 r. zainicjował działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2012/2013 rozpoczęto kształcenie z filozofii na poziomie studiów pierwszego stopnia, a od roku akademickiego 2013/2014 na tym samym poziomie rozpoczęto kształcenie z pedagogiki.

 

Do pobrania w formacie PDF