logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

28 I 2011 r. - Ks. prof. Czesław Bartnik

Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik urodził się 9 sierpnia 1929 r. w Źrebcach k. Szczebrzeszyna. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, uczęszczając przez dwa lata na Wydział Filozoficzny KUL, a przez trzy dalsze lata na Wydział Teologiczny.

Święcenia kapłańskie przyjął w Lublinie w 1953 r, uzyskując wcześniej magisterium z teologii w zakresie historii Kościoła na podstawie pracy: „Rzym, a stosunki czesko-polskie za Władysława Jagiełły", napisanej pod kierunkiem ks. doc. M. Żywczyńskiego. Po święceniach został skierowany na studia doktoranckie (religiologia) na KUL, gdzie pod kierunkiem ks. prof. B. Radomskiego napisał pracę licencjacką: „Romano Guardini. Metoda witalistyczno-fenomenologiczna", Lublin 1954, a następnie doktorską: „Formacja światopoglądowa Niemieckiego Ruchu Młodzieżowego w publikacjach Romano Guardiniego", Lublin 1956. W latach 1967-1968, dzięki stypendium Kard. Karola Wojtyły odbył studia uzupełniające z teologii historycznej w Instytucie Katolickim w Paryżu u J. Daniélou oraz na Uniwersytecie Katolickim w Louvain u R. Auberta, G. Thilsa i G. Philipsa. Habilitował się w zakresie teologii fundamentalnej i teologii historii w r. 1966 na podstawie rozprawy: „Teologia historii według Leona Wielkiego". W 1969 r. otrzymał Katedrę Historii Dogmatów (na Sekcji Teologii Dogmatycznej). W 1974 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1979 r. – profesora zwyczajnego.

Od 1969 do 1997 r. był kierownikiem Katedry Historii Dogmatów, w 1973-1975 prodziekanem, od 1976 przewodniczącym Sekcji Teologii Dogmatycznej, od 1968 współpracownikiem Encyklopedii Katolickiej, od 1976 do 2000 głównym redaktorem RTK z. 2 (po 1992 RT), członkiem Rady Naukowej Instytutu Naukowego Jana Pawła II, w 1984-1989 członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, od 1991 członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członkiem czynnym TN KUL. W roku 2004 przeszedł na pełną emeryturę.

Ks. prof. Czesław S. Bartnik jest autorem ponad 3200 publikacji, w tym 92 książek.