Slide background
Slide background
Slide background

Punkty ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) jest systemem ukierunkowanym na studenta i opartym na nakładzie pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów programu studiów. Cele programu powinny być określone w postaci efektów kształcenia, jakie należy osiągnąć oraz kompetencji, jakie należy uzyskać po zaliczeniu danego programu.

Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów realizowanych w pełnym wymiarze w ciągu jednego normalnego/standardowego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Nakład pracy studenta studiów stacjonarnych w Europie wynosi przeważnie około 1500–1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25–30 godzin pracy przeciętnego studenta (w tym zajęcia zorganizowane w uczelni i praca własna). Wynika z tego, że punkty ECTS mają wymiar bezwzględny. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim elementom programu studiów (np. zajęciom z poszczególnych przedmiotów, praktykom, pracy dyplomowej), a odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga osiągnięcie konkretnych efektów kształcenia w ramach danego komponentu, w odniesieniu do łącznego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku studiów.

Punkty ECTS można uzyskać wyłącznie po wykonaniu wymaganej pracy i odpowiednim ocenieniu uzyskanych efektów kształcenia. Efekty kształcenia oznaczają zestaw kompetencji określających, co student będzie wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po zakończeniu procesu kształcenia niezależnie od tego, jak długo trwa ten proces.

W systemie ECTS roczny nakład pracy studenta to czas potrzebny studentowi do zaliczenia wszystkich zajęć określonych w rocznym planie studiów (takich jak wykłady, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria, samodzielna nauka, itd.). Student, który spełni wszystkie określone w programie warunki zaliczenia zajęć i uzyska pozytywne oceny za określone dla programu efekty kształcenia, otrzymuje 60 punktów ECTS.


PLANY STUDIÓW

Publikujemy zaktualizowane wersje planów studiów. W odpowiednich tabelach znaleźć można m.in. liczbę punktów ECTS możliwych do zdobycia za dane zajęcia.