logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Przebieg programu

 

Erasmus+ pomaga w organizacji wymian dla studentów i doktorantów z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ i krajów partnerskich.

 

Dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ możesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, jak również zdobyć bardzo cenione przez pracodawców soft skills (komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność współpracy z innymi ludźmi jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem).

 

Okres studiów za granicą w kraju uczestniczącym w programie można połączyć ze stażem, który pozwoli zdobyć doświadczenie zawodowe będące później dużym atutem przy poszukiwaniu pracy.

 

W wymianach mogą uczestniczyć studenci na poziomie licencjatu i magisterium oraz doktoranci.

 

Czas trwania:

Okres studiów za granicą może trwać co najmniej 6 miesiące (lub 2 trymestry akademickie) i maksymalnie 12 miesięcy.

 

W ramach programu Erasmus+ można wziąć udział w kilku wymianach, zarówno jako student, jak i stażysta. Jednak łączny okres pobytu za granicą (obejmujący okresy studiów za granicą) nie może przekroczyć 12 miesięcy w jednym cyklu studiów.

 

„Cykl” oznacza poziom studiów określony w Europejskich ramach kwalifikacji:

  • Cykl pierwszy (licencjat lub równoważny)
  • Cykl drugi (magisterium lub równoważny)
  • Cykl trzeci (doktorat lub równoważny)

 

Warunki:

Aby wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+, trzeba być zarejestrowanym w instytucji szkolnictwa wyższego i zapisanym na studia, które kończą się uzyskaniem stopnia naukowego lub zdobyciem wykształcenia wyższego. Studenci pierwszego cyklu muszą być studentami co najmniej drugiego roku.

 

Studia za granicą muszą być adekwatne z punktu widzenia kierunku studiów i rozwoju osobistego oraz być elementem programu studiów realizowanego przez studenta.

 

Aby student mógł studiować za granicą, jego uczelnia macierzysta musi podpisać umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

 

Obydwie uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (jeśli mają siedzibę w krajach uczestniczących w programie). Uczelnie z krajów partnerskich zobowiązują się przestrzegać zasad zapisanych w karcie, podpisując umowy międzyinstytucjonalne.

 

Uznawanie kwalifikacji akademickich:

 

Przed wyjazdem za granicę:

 

  1. Student, uczelnia wysyłająca i uczelnia przyjmująca musicie podpisać porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje przejrzyste i skuteczne opracowanie programu wymiany zagranicznej i ustala, w jaki sposób uznany zostanie program zajęć zrealizowany za granicą. Dokument ten określa prawa i obowiązki wszystkich stron.
  2. Otrzymasz kartę studenta programu Erasmus+, która określa Twoje prawa i obowiązki podczas pobytu za granicą.

 

Po powrocie z zagranicy:

  1. Przyjmująca uczelnia wyższa musi przekazać Tobie oraz uczelni wysyłającej wykaz zaliczeń potwierdzający, że ustalony program zajęć został zrealizowany, i zawierający uzyskane wyniki.
  2. Twoja uczelnia macierzysta musi uznać punkty zaliczeniowe (za pomocą europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) lub równoważnego systemu), tak jak zostało to ustalone w porozumieniu o programie zajęć zawartym przed wyjazdem, i uwzględnić je bez żadnych dodatkowych warunków w programie zajęć wymaganym do ukończenia studiów.
  3. Jeśli Twoja uczelnia wysyłająca ma siedzibę w kraju uczestniczącym w programie, Twoje studia za granicą powinny zostać również zarejestrowane w suplemencie do dyplomu.

 

Wsparcie finansowe:

Możesz uzyskać dofinansowanie z programu Erasmus+ na koszty podróży i utrzymania. Wysokość takiego dofinansowania może być różna w zależności od różnicy poziomu kosztów utrzymania w Twoim kraju ojczystym i w kraju, do którego wyjeżdżasz, liczby studentów ubiegających się o dofinansowanie, odległości dzielącej obydwa kraje oraz dostępności innych form pomocy finansowej.

 

Jeśli obydwa kraje są krajami uczestniczącymi w programie, dowiedz się w agencji krajowej lub na swojej uczelni, jakie stawki obowiązują. Program oferuje wsparcie dla studentów wyjeżdżających na staż, studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub z najbardziej oddalonych krajów uczestniczących lub regionów.

 

Wysokość dofinansowania i stawki ryczałtowe stosowane przy wymianach między krajami uczestniczącymi w programie są publikowane w Przewodniku po programie Erasmus+.

 

Zarówno studenci otrzymujący dofinansowanie, jak i studenci nieotrzymujący go muszą podpisać tzw. umowę o udzielenie dotacji określającą czas trwania pobytu, wysokość dofinansowania oraz inne prawa i obowiązki.

 

Jeśli wyjeżdżasz do kraju uczestniczącego w programie, instytucja wysyłająca podpisuje Twoją umowę o udzielenie dotacji i odpowiada za dokonanie wszystkich płatności.

 

Jeśli wyjeżdżasz z kraju uczestniczącego w programie, umowę o udzielenie dotacji podpisuje instytucja z kraju uczestniczącego w programie. Instytucja wysyłająca i przyjmująca wspólnie zdecydują o tym, która z nich dokona płatności.

 

Jako student Erasmusa+ będziesz zwolniony z opłat za naukę, rejestrację, egzaminy oraz dostęp do laboratoriów i bibliotek na uczelni przyjmującej. Możliwe, że za ubezpieczenie lub członkostwo w związkach studenckich będziesz musiał wnieść niewielkie opłaty.