logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Nauka języków obcych

Zarządzenie Rektora PWT nr 1/2009
w sprawie nauczania języków obcych
z 29 września 2009 roku

1. W cyklu studiów magisterskich stacjonarnych nauka języków obcych nowożytnych odbywa się na dwóch poziomach: 1 i 2 – po 2 semestry na każdy poziom w wymiarze: dwa razy po 90 min. tygodniowo dla studentów studiów stacjonarnych oraz jeden raz 45 min. w tygodniu dla studentów studiów niestacjonarnych.

2. Na wszystkich lektoratach obecność jest obowiązkowa. Każdy student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu semestru. Pozostałe nieobecności mogą być usprawiedliwione wyłącznie zwolnieniem lekarskim. Jeżeli liczba nieusprawiedliwionych absencji przekroczy ustalony limit lub student łącznie opuści więcej niż 30% zajęć musi powtórzyć lektorat na danym poziomie w kolejnym roku akademickim. W przypadkach szczególnych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie) Kierownik Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych na PWT we Wrocławiu może wyrazić zgodę na zaliczenie materiału w formie egzaminu. Taka możliwość jest wykluczona w przypadku przekroczenia limitu absencji nieusprawiedliwionych.

3. Odwoływać lektoraty ma prawo Rektor uczelni lub Kierownik Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych.

4. Studenci studiów magisterskich dziennych (cykl A i B) ubiegający się o tytuł zawodowy magistra teologii w zakresie teologii biblijnej mają obowiązek zaliczyć jeden semestr lektoratu języka hebrajskiego biblijnego na pierwszym poziomie.

5. Studenci mogą uczęszczać na lektoraty dodatkowe z języków biblijnych w ramach wykładów fakultatywnych, nie więcej jednak niż cztery semestry w ciągu studiów. 6. Pierwszy semestr lektoratu dodatkowego z języka greckiego biblijnego na pierwszym poziomie zastępuje lektorat kursoryczny obowiązujący na 2 roku studiów magisterskich stacjonarnych.

7. Powyższe zarządzenie obowiązuje od 1 października 2009 r.