Slide background
Slide background
Slide background

Stypendia

Informacje

Świadczenia z Funduszu Świadczeń Stypendialnych 

 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas, wnioski o stypendia będą przyjmowane od 12 października 2022 r. do 31 października 2022 r., a nie jak wcześniej informowaliśmy od 10.10.2022r. 

Zmiana dotyczy również formy składania dokumentów. Prosimy o składanie papierowych wniosków w Dziekanacie PWT. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW STYPENDIALNYCH - pdf

 

1. Studenci PWT we Wrocławiu proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń stypendialnych dla studentów PWT we Wrocławiu.


2. Od 01.10.2022 r. do 22.10.2022 r. można składać wnioski (z dokumentacją) o przyznanie na rok akademicki 2022/2023 stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Studenci proszeni są o składanie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu lub przesyłanie wniosków pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres PWT we Wrocławiu. Wnioski będą sprawdzane i weryfikowane, a o brakujących załącznikach osoby zainteresowane zostaną powiadomione mailowo (proszę pamiętać o podaniu dokładnego studenckiego adresu mailowego). Brakujące dokumenty należy dostarczyć do 31 października 2022 r.


3. Ustalona na rok akademicki 2022/2023 maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł netto.


4. Studenci/doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne, których dochód na osobę nie przekracza 600,00 zł, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia z MOPS – u o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.


5. O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci i doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na wysokość dochodów.


6. Każdy student i doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o zapomogę.


7. Do każdego wniosku o stypendium socjalne należy obowiązkowo dołączyć załącznik nr 1.1 i odpowiednie dokumenty i załączniki potwierdzające sytuacje rodzinną i materialną studenta.


8. Do każdego wniosku należy złożyć dodatkowo załącznik nr 14 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pdf
  1.1. Oświadczenie o dochodach w rodzinie studenta - pdf
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pdf
 3. Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub wyników sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb stypendium Rektora - pdf
 4. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami - pdf
 5. Wniosek o przyznanie zapomogi - pdf
 6. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pdf
 7. Oświadczenie o wyroku przyznającym alimenty - pdf
 8. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców - pdf
 9. Oświadczenie o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy - pdf
 10. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2021 r. - pdf
 11. Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - pdf 
 12. Kategorie stypendiów - pdf
 13. Oświadczenie o zamieszkaniu w miejscu studiów - pdf
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf
 15. Zarządzenie (ZR/18/2019) Rektora PWT z dnia 19 września 2019 roku ws. wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf
 16. Zarządzenie (ZR/55/2020) Rektora PWT z dnia 2 grudnia 2020 r. ws. zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów PWT we Wrocławiu
 17. Zarządzenie (ZR/32/2021) Rektora PWT z dnia 28.09.2021 r. ws. zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów PWT we Wrocławiu