logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Studia doktoranckie

Na studia doktoranckie Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu przyjmuje kapłanów diecezjalnych, zakonnych, osoby konsekrowane oraz świeckich, którzy uzyskali dyplom magistra teologii lub prawa kanonicznego.

 

O kolejności przyjęć decyduje ranking punktów (suma punktów za ocenę na dyplomie magisterskim i ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej - podstawą rozmowy kwalifikacyjnej będą dokumenty ujęte w załączniku nr 1 Uchwały nr 521/7/2018).

 

Terminy rekrutacji:
1 czerwca – 25 września 2018 r. (ogłoszenie wyników 28 września 2018 r.)

 

Rozmowa kwalifikacyjna 25 września (wtorek) 2018 r., godz. 10.00, Dziekanat, ul. Katedralna 9.

 

Rekrutacja uzupełniająca (zostanie ogłoszona w przypadku niewykorzystania planowanej liczby miejsc w ramach rekrutacji podstawowej):
28 września – 31 października 2018 r. (ogłoszenie wyników 6 listopada 2018 r.)

Kandydaci składają w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia, zaznaczając, w jakim seminarium naukowym będą uczestniczyć;
  • oryginał dyplomu uzyskania magisterium z teologii lub prawa kanonicznego (w celu wykonania potwierdzonej kopii);
  • życiorys;
  • trzy fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 z dopiskiem REKRUTACJA - DOKTORANCKIE zgodną z tabelą opłat).

Ponadto:

  • księża spoza Archidiecezji Wrocławskiej oraz osoby konsekrowane winny dołączyć zezwolenie lub skierowanie na studia wydane przez właściwego ordynariusza lub przełożonego zakonnego;
  • katolicy świeccy winni dołączyć opinię wydaną przez proboszcza miejsca zamieszkania kandydata;
  • duchowni niekatolicy winni przedstawić pozwolenie na studia lub skierowanie na studia biskupa kościoła lub wspólnoty kościelnej, do której należą;
  • świeccy chrześcijanie niekatolicy winni dołączyć opinię przełożonego kościoła lub wspólnoty kościelnej, do której należą.

W przypadku chrześcijan niekatolików (świeckich i duchownych) wymagane jest nihil obstat Wielkiego Kanclerza PWT. O nihil obstat występuje UKR (Uczelniana Komisja Rekrutacyjna) po skompletowaniu wszystkich dokumentów i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie PWT.

 

Szczegółowe warunki rekrutacji