logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Doktorat z teologii

Od 1 października 2019 roku Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oferuje dwie ścieżki umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego doktora teologii:

 1. Szkoła doktorska PWT
 2. Specjalistyczne Studia Teologiczne

 

PIERWSZA ŚCIEŻKA – SZKOŁA DOKTORSKA PWT [SDPWT]

 

Szkoła doktorska jest nową formą kształcenia wprowadzoną przez „Konstytucję dla nauki” czyli ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Osoby kształcące się w szkole doktorskiej posiadają status doktoranta.

 

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się wraz ze złożeniem pracy doktorskiej. Dzieli się ono na dwa etapy:

1) semestry 1-4, po których następuje ocena śródokresowa osiągnięć doktoranta oraz uzyskanie kanonicznego stopnia akademickiego licencjata;

2) po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej rozpoczyna się drugi etap kształcenia obejmujący sem. 5-6.

 

Kształcenie w szkole doktorskiej jest bezpłatne, a doktoranci otrzymują od Wydziału comiesięczne stypendia. Bezpłatny jest także przewód doktorski.

 

Zajęcia w SDPWT odbywają się raz w tygodniu, we wszystkie robocze wtorki roku akademickiego. Doktoranci są także zobowiązani do prowadzenia działalności naukowej, podejmowania obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych na Wydziale.

 

 

Jakie dokumenty są wymagane od kandydatów?

 • podanie (doc) podanie (pdf) (według formularza opracowanego przez Wydział) z prośbą o przyjęcie;
 • życiorys;
 • trzy fotografie tradycyjne oraz fotografię w formacie jpg (minimum 348×456 pikseli);
 • oryginał dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra z teologii lub innych nauk kościelnych;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł,
 • zgodę właściwego ordynariusza lub przełożonego zakonnego na podjęcie kształcenia w SDPWT – dotyczy księży oraz osób konsekrowanych;
 • opinię wydaną przez proboszcza miejsca zamieszkania kandydata – dotyczy katolików świeckich (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);
 • zgodę biskupa (zwierzchnika) Kościoła lub wspólnoty kościelnej na podjęcie kształcenia w SDPWT – dotyczy duchownych niekatolików;
 • opinię przełożonego kościoła lub wspólnoty kościelnej – dotyczy świeckich chrześcijan niekatolików (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);
 • dokumenty poświadczające posiadanie osiągnięć naukowych i popularyzatorskich, o których mowa w Uchwale nr 545/3/2020 Senatu PWT we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2020 roku - pdf

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej PWT:


a) składanie wymaganych dokumentów w sekretariacie SDPWT trwa od 1 lipca do 10 września 2020 r.;

b) ocena projektów badawczych, dorobku publikacyjnego od 14 do 19 września 2020 r.;

c) ogłoszenie listy dopuszczonych do rozmowy z komisją rekrutacyjną w dniu 19 września 2020 r.;

d) rozmowy z komisją rekrutacyjną w dniu 22 września 2020 r.;

e) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę doktorantów w dniu 23 września 2020 r.;

f) Potwierdzenie podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej i wpis na listę doktorantów w dniach od 24 do 28 września 2020 r.
 

Zobacz również:

 1. Zarządzenie Rektora PWT ws. utworzenia Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 2. Zasady rekrutacji: Uchwałą nr 545/3/2020 Senatu PWT we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2020 roku - pdf
 3. Zarządzenie Rektora PWT ws. rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 4. Program Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf.
 5. Regulamin Szkoły Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf.

 

DRUGA ŚCIEŻKA – SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE

 

Specjalistyczne Studia Teologiczne odpowiadają:

- studiom licencjacko-doktoranckim zgodnie z wymogami konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium;

- studiom podyplomowym zgodnie z wymogami prawa państwowego (realizuje się efekty uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom wymagany do uzyskania stopnia naukowego doktora).

 

Studia te są dwustopniowe:

- pierwsze dwa lata (semestry 1-4) odpowiadają studiom licencjackim wg wymagań Veritatis gaudium;

- trzeci rok (semestry 5-6) odpowiada studiom doktoranckim wg wymagań Veritatis gaudium.

 

Jakie uprawnienia uzyskują absolwenci tych studiów?

- po dwóch latach absolwenci otrzymują kanoniczny stopień akademicki licencjata teologii oraz świadectwo ukończenia Specjalistycznych Studiów Teologicznych pierwszego stopnia; osoby, które chciały uzyskać tylko licencjat kanoniczny mogą zakończyć studia na tym etapie;

- po trzecim roku absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Specjalistycznych Studiów Teologicznych drugiego stopnia oraz zgodnie z prawem państwowym mogą otworzyć przewód doktorski „z wolnej stopy”.

 

Studia są w pełni płatne (przewidywany koszt to 1500 zł /sem.). Płatny jest również przewód doktorski. Uczestnicy Specjalistycznych Studiów Teologicznych nie otrzymują stypendiów.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wszystkie robocze wtorki roku akademickiego.

 

Jakie dokumenty są wymagane od kandydatów?

 • podanie (doc) (według formularza opracowanego przez Wydział) z prośbą o przyjęcie;
 • życiorys;
 • trzy fotografie tradycyjne oraz fotografię w formacie jpg (minimum 348×456 pikseli);
 • oryginał dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra z teologii lub innych nauk kościelnych;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł,
 • zgodę właściwego ordynariusza lub przełożonego zakonnego na podjęcie kształcenia na Specjalistycznych Studiach Teologicznych – dotyczy księży oraz osób konsekrowanych;
 • opinię wydaną przez proboszcza miejsca zamieszkania kandydata – dotyczy katolików świeckich (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);
 • zgodę biskupa (zwierzchnika) kościoła lub wspólnoty kościelnej na podjęcie kształcenia Specjalistycznych Studiach Teologicznych – dotyczy duchownych niekatolików;
 • opinię przełożonego kościoła lub wspólnoty kościelnej – dotyczy świeckich chrześcijan niekatolików (opinia negatywna jest równoznaczna z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego);

 

Kiedy i gdzie składa się dokumenty?

Kandydaci na Specjalistyczne Studia Teologiczne składają dokumenty w dziekanacie studiów doktoranckich (Wrocław, ul. Katedralna 9)

Rekrutacja na SST obejmuje dwa okresy:

- rekrutacja podstawowa – do 30 września 2019 r.;

- rekrutacja uzupełniająca – od 1 do 31 października 2019 r. – odbędzie się, jeśli będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji podstawowej.

W procesie rekrutacyjnym nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.