logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Informacje ogólne

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW STYPENDIALNYCH

 1. Studenci PWT we Wrocławiu proszeni są o zapoznanie się z nowym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów PWT, a szczególnie z informacjami dotyczącymi zasad przyznawania stypendiów socjalnych.

 2. Doktoranci PWT we Wrocławiu proszeni są o zapoznanie się z nowym Regulaminem pomocy materialnej dla doktorantów PWT, a szczególnie z informacjami dotyczącymi zasad przyznawania stypendiów socjalnych.

 3. 0d 2 do 20 października 2018 r. można składać wnioski (z pełną dokumentacją) o przyznanie na rok akademicki 2018/2019 sty-pendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepeł-nosprawnych (z zastrzeżeniem par. § 16, ust. 5 Regulaminu pomocy materialnej), stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów. Wnioski należy składać w sekretariacie PWT od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00 (przerwa: 13.30-14.00), w soboty od 8.30 do 14.30.

 4. Ustalona na rok akademicki 2018/2019 maksymalna kwota docho-du na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1.051,70 zł netto.

 5. O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci i doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bez wzglę-du na wysokość dochodów.

 6. Każdy student i doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapo-mogę.
 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 3. Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub wyników sportowych
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - II, III, IV rok
 6. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 7. Wniosek o przyznanie zapomogi
 8. Oświadczenie o zakwaterowaniu
 9. Oświadczenie o pobieraniu pomocy materialnej na jednym kierunku
 10. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 11. Oświadczenie o wyroku przyznającym alimenty
 12. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców
  12a. Oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, dla posiadających stałe zatrudnienie
 13. Oświadczenie o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy
 14. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2018 r.
 15. Oświadczenie dochodach uzyskanych w 2017 r.
 16. Kategorie i stawki świadczeń z funduszu pomocy materialnej
 17. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018
 18. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla doktorantów PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018
 19. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla doktorantów PWT, nr ZR/17/2018
 20. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów PWT, nr ZR/18/2018
 21. Kwoty świadczeń z funduszu pomocy materialnej na rok akademicki 2018/19
 22. Zarządzenie Rektora z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany stawek stypendiów dla studentów w roku akademickim 2018/19 i zwiększenia kwoty stypendium socjalnego dla studentów w miesiącu grudniu 2018 r
 23. Zarządzenie nr ZR/25/2018 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zwiększenia kwoty stypendium socjalnego dla doktorantów w miesiącu grudniu 2018 r.

Stypendia doktoranckie (projakościowe)