logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Informacje ogólne

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW STYPENDIALNYCH

 1. Studenci PWT we Wrocławiu proszeni są o zapoznanie się z nowym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów PWT, a szczególnie z informacjami dotyczącymi zasad przyznawania stypendiów socjalnych.

 2. Doktoranci PWT we Wrocławiu proszeni są o zapoznanie się z nowym Regulaminem pomocy materialnej dla doktorantów PWT, a szczególnie z informacjami dotyczącymi zasad przyznawania stypendiów socjalnych.

 3. Od 1 do 20 października 2017 r. można składać wnioski (z pełną dokumentacją) o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 (z zastrzeżeniem par. § 16, ust. 5 Regulaminu pomocy materialnej), stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018.

 4. Ustalona na rok akademicki 2017/2018 maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1.000,00 zł netto.

 5. O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci i doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na wysokość dochodów.

 6. Każdy student i doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o zapomogę.

Załączniki (PDF):

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 3. Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub wyników sportowych
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - I rok
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - II, III, IV rok
 6. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 7. Wniosek o przyznanie zapomogi
 8. Oświadczenie o zakwaterowaniu
 9. Oświadczenie o pobieraniu pomocy materialnej na jednym kierunku
 10. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
  10a. Oświadczenie o wyroku przyznającym alimenty
 11. Informacja po semestrze zimowym
 12. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców
  12a. Oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
 13. Oświadczenie o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy
 14. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2017 r.
 15. Oświadczenie dochodach uzyskanych w 2016 r.
 16. Kategorie i stawki świadczeń z funduszu pomocy materialnej
 17. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018
 18. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla doktorantów PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018
 19. Kwoty świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla studentów PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 - semestr zimowv.
 20. Kwoty świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla studentów PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018 – semestr letni
 21. Zarządzenie rektora  NR/11/2018 w sprawie wypłaty stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w miesiącu lipcu 2018 r. oraz o jednolitym zwiększeniu stypendiów socjalnych o kwotę 1000,00 zł.

Stypendia doktoranckie (projakościowe)

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych reguluje osobny regulamin i zarządzenie Rektora PWT. Starający się o nie powinni zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Do pobrania: