Slide background
Slide background
Slide background

Informacje ogólne

Świadczenia z Funduszu Świadczeń Stypendialnych

 

Informacja o stypendiach w semestrze letnim

 

Stawki stypendiów w semestrze letnim nie ulegają zmianie.
Stypendia będą wypłacane w kwotach przyznanych w semestrze zimowym,
zgodnie z tabelą (załącznik nr 17).

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW STYPENDIALNYCH - pdf

Ważne informacje przed złożeniem wniosku o stypendium

 1. Studenci PWT we Wrocławiu oraz doktoranci PWT we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń stypendialnych dla studentów PWT we Wrocławiu.

 2. Od 1 października 2020 r. można składać wnioski (z dokumentacją) o przyznanie na rok akademicki 2020/2021 stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Studenci pierwszego roku teologii i pedagogiki mogą składać wnioski osobiście w sekretariacie PWT z zachowaniem reżimu sanitarnego we wtorki, środy i soboty w godzinach pracy sekretariatu od 1.10.2020 r. do 19.10.2020 r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr sekretariatu: 71 322 99 70 w. 29). Mogą też przesłać wnioski pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres PWT do 19.10.2020 r. Pozostali studenci (oprócz alumnów MWSD we Wrocławiu) i doktoranci proszeni są o przesyłanie wniosków pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres PWT we Wrocławiu do 15.10.2020 r. Alumni MWSD we Wrocławiu składają wnioski osobiście w sekretariacie PWT po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr sekretariatu: 71 322 99 70 w. 29). Wnioski alumnów seminariów afiliowanych przywożą ich przełożeni.

  Wnioski będą sprawdzane i weryfikowane, a o brakujących załącznikach osoby zainteresowane zostaną powiadomione mailowo (proszę pamiętać o podaniu dokładnego adresu mailowego). Braku-jące dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres PWT we Wrocławiu do 31 października 2020 r. W szczególnych sytuacjach można je dostarczyć osobiście do sekretariatu przestrzegając reżimu sanitarnego.

 3. Ustalona na rok akademicki 2020/2021 maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1.051,70 zł netto.

 4. Studenci/doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne, których dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia z MOPS – u o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

 5. O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci i doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na wysokość dochodów.
 6. Każdy student i doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o zapomogę.

 7. Do każdego wniosku o stypendium socjalne należy obowiązkowo dołączyć załącznik nr 1.1.
 8. Do każdego wniosku należy złożyć dodatkowo załącznik nr 15 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pdf
  1.1. Oświadczenie o dochodach w rodzinie studenta - pdf
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pdf
 3. Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub wyników sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb stypendium Rektora - pdf
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - II, III, IV rok - pdf
 5. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pdf
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi - pdf
 7. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pdf
 8. Oświadczenie o wyroku przyznającym alimenty - pdf
 9. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców - pdf
  9a. Oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, dla posiadających stałe zatrudnienie - pdf
 10. Oświadczenie o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy - pdf
 11. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2020 r. - pdf
 12. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych a art. 27 30b, 30c i 30e Ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pdf 
 13. Kategorie stypendiów - pdf
 14. Oświadczenie o zamieszkaniu w miejscu studiów - pdf
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf
 16. Zarządzenie (ZR/18/2019) Rektora PWT z dnia 19 września 2019 roku ws. wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf
 17. Kwoty stypendiów z funduszu świadczeń stypendialnych dla studentów PWT we Wrocławiu – rok akademicki 2020/2021 - pdf
 18. Zarządzenie (ZR/55/2020) Rektora PWT z dnia 2 grudnia 2020 r. ws. zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów PWT we Wrocławiu