logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Informacje ogólne

Świadczenia z Funduszu Świadczeń Stypendialnych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW STYPENDIALNYCH - pdf

Ważne informacje przed złożeniem wniosku o stypendium

 1. Studenci PWT we Wrocławiu oraz doktoranci PWT we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń stypendialnych dla studentów PWT we Wrocławiu.

 2. 0d 1 do 19 października 2019 r. można składać wnioski (z pełną dokumentacją) o przyznanie na rok akademicki 2019/2020 stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Wnioski należy składać w sekretariacie PWT od wtorku do piątku  od 7.30 do 14:45 (przerwa: 13.30-14.00), w soboty od 8.30 do 14.15.

 3. Ustalona na rok akademicki 2019/2020 maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł netto.

 4. Studenci/doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne, których dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia z MOPS – u o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

 5. O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci i doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na wysokość dochodów.

 6. Każdy student i doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o zapomogę.

 7. Do każdego wniosku o stypendium socjalne należy obowiązkowo dołączyć załącznik nr 1.1.

 8. Do każdego wniosku należy złożyć dodatkowo załącznik nr 15 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pdf
  1.1. Oświadczenie o dochodach w rodzinie studenta - pdf
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pdf
 3. Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub wyników sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb stypendium Rektora - pdf
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - II, III, IV rok - pdf
 5. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pdf
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi - pdf
 7. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pdf
 8. Oświadczenie o wyroku przyznającym alimenty - pdf
 9. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców - pdf
  9a. Oświadczenia studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, dla posiadających stałe zatrudnienie - pdf
 10. Oświadczenie o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy - pdf
 11. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2019 r. - pdf
 12. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych a art. 27 30b, 30c i 30e Ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - pdf 
 13. Kategorie stypendiów - pdf
 14. Oświadczenie o zamieszkaniu w miejscu studiów - pdf
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf
 16. Zarządzenie (ZR/18/2019) Rektora PWT z dnia 19 września 2019 roku ws. wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf
 17. Kwoty stypendiów z funduszu świadczeń stypendialnych dla studentów - pdf
 18. Zarządzenie (ZR/30/2019) z dnia 12.12.2019 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów