Slide background
Slide background
Slide background

Informacje

 

Świadczenia z Funduszu Świadczeń Stypendialnych 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZR/26/2022 Rektora PWT we Wrocławiu z dnia 02.06.2022 r. w miesiącu lipcu nastąpi wypłata stypendiów dla wszystkich uprawnionych studentów i doktorantów. 

 

Zarządzenie ZR/26/2022 - PLIK PDF

 

Równocześnie informujemy, że student nie ma prawa do świadczeń stypendialnych od miesiąca następującego po dacie obrony pracy dyplomowej i uzyskania tytułu magistra.

 

Informacja o stypendiach w semestrze letnim

Stawki stypendiów  w semestrze letnim nie ulegają zmianie. Stypendia będą wypłacane w kwotach przyznanych w semestrze zimowym, zgodnie z tabelą (załącznik nr 16).

 

Studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 proszeni są o odbiór decyzji stypendialnych w sekretariacie:

wtorek: od 8:00 do 13:30

środa: od 8:00 12:30

czwartek: od 8:00 do 13:30

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW STYPENDIALNYCH - pdf

 

 1. Studenci PWT we Wrocławiu oraz doktoranci PWT we Wrocławiu, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń stypendialnych dla studentów PWT we Wrocławiu.

 2. Od 01.10.2021 r. do 21.10.2021 r. można składać wnioski (z dokumentacją) o przyznanie na rok akademicki 2021/2022 stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora. Studenci proszeni są o przesyłanie wniosków pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres PWT we Wrocławiu. Możliwe jest także (w zależności od wytycznych uzyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki) złożenie wniosków osobiście w sekretariacie PWT po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr sekretariatu: 71 322 99 70 w. 29). Wnioski alumnów seminariów afiliowanych przywożą ich przełożeni. Wnioski będą sprawdzane i weryfikowane, a o brakujących załącznikach osoby zainteresowane zostaną powiadomione mailowo (proszę pamiętać o podaniu dokładnego studenckiego adresu mailowego). Brakujące dokumenty należy dostarczyć do 31 października 2021 r.

 3. Ustalona na rok akademicki 2021/2022 maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1.051,70 zł netto.

 4. Studenci/doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne, których dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia z MOPS – u o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

 5. O stypendium dla niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci i doktoranci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na wysokość dochodów.

 6. Każdy student i doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o zapomogę.

 7. Do każdego wniosku o stypendium socjalne należy obowiązkowo dołączyć załącznik nr 1.1.

 8. Do każdego wniosku należy złożyć dodatkowo załącznik nr 15 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - pdf
  1.1. Oświadczenie o dochodach w rodzinie studenta - pdf
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pdf
 3. Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub wyników sportowych oraz sposób ich dokumentowania dla potrzeb stypendium Rektora - pdf
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - II, III, IV rok - pdf
 5. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - pdf
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi - pdf
 7. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pdf
 8. Oświadczenie o wyroku przyznającym alimenty - pdf
 9. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców - pdf
 10. Oświadczenie o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy - pdf
 11. Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w 2021 r. - pdf
 12. Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym - pdf 
 13. Kategorie stypendiów - pdf
 14. Oświadczenie o zamieszkaniu w miejscu studiów - pdf
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pdf
 16. Zarządzenie (ZR/18/2019) Rektora PWT z dnia 19 września 2019 roku ws. wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu - pdf
 17. Zarządzenie (ZR/55/2020) Rektora PWT z dnia 2 grudnia 2020 r. ws. zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów PWT we Wrocławiu
 18. Zarządzenie (ZR/32/2021) Rektora PWT z dnia 28.09.2021 r. ws. zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów PWT we Wrocławiu
 19. Kwoty stypendiów z funduszu świadczeń stypendialnych dla studentów.