Wrocławski Przegląd Teologiczny

Redaktor naczelny:
Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

Sekretarz Redakcji:
dr Sławomir Zatwardnicki
 
 
Historia, cel i przeznaczenie

Czasopismo Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu poświęcone studiom z zakresu:

  • filozofii chrześcijańskiej,
  • historii Kościoła,
  • nauk biblijnych,
  • nauk społecznych,
  • teologii systematycznej,
  • teologii duchowości,
  • teologii pastoralnej.

Obejmuje badania prowadzone w poszczególnych katedrach wchodzących w skład instytutów naukowych uczelni. Od początku swojego istnienia, czyli od 1993 r. jest półrocznikiem.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest swego rodzaju kontynuacją naukowej myśli i prac wydawniczych prowadzonych przed II wojną światową w "Przeglądzie Teologicznym" we Lwowie. We Wrocławiu rozpoczął swoją działalność w 1993 r., w 25 roku działalności naukowej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Powstanie tego czasopisma było nie tylko czytelnym znakiem żywotności Uczelni, ale także znakiem nadziei na dalszy rozwój. We wstępie do pierwszego zeszytu Przeglądu Henryk kard. Gulbinowicz, ówczesny Metropolita Wrocławski pisał: "Słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: «Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest» (1P 3,15) niech staną się natchnieniem dla szczerych wysiłków wszystkich autorów i niech wyznaczą drogę służby poprzez uprzystępnianie myśli teologiczno-filozoficznej Ludowi Bożemu Dolnego Śląska".

Częstotliwość publikowania
Półrocznik – 1 numer w roku ukazuje się drukiem w lipcu, drugi w styczniu kolejnego roku

Podstawowe działy
Rozprawy i artykuły; Sprawozdania; Omówienia i recenzje

Punktacja na liście MNiSW
20 punktów.

ISSN: 1231-1731; format B5

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt
www.przegladteologiczny.pl