Abp Marian Gołębiewski

golebiewskiKs. prof. dr hab. Marian Gołębiewski, Arcybiskup Senior, pełnił funkcję Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego od 24 kwietnia 2004 r. do 16 czerwca 2013 r. 

Ks. Arcybiskup ur. 22 września 1937 roku w Trzebuchowie, nieopodal Koła. Szkołę Podstawową w Dębach Szlacheckich ukończył w 1952 roku, a następnie Niższe Seminarium Duchowne im. Jana Długosza we Włocławku, w którym uzyskał maturę w 1956 roku, potwierdzoną następnie egzaminem państwowym w Liceum im. Jana Matejki w Poznaniu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

W dniu 24 czerwca 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Antoniego Pawłowskiego we Włocławku. Następnie pracował w duszpastersko w parafiach w Ślesinie i Zduńskiej Woli. W 1966 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym KUL w Lublinie, specjalizując się w zakresie nauk biblijnych, gdzie w 1969 roku uzyskał magisterium i licencjat pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Łacha. W 1969 roku kontynuował studia biblijne w Rzymie, w Papieskim Instytucie Biblijnym, gdzie w 1971 roku uzyskał licencjat nauk biblijnych i otworzył przewód doktorski. Doktorat nauk biblijnych uzyskał w 1976 roku. Promotorem doktoratu był prof. R. P. Merendino. Dyplom doktorski został nostryfikowany przez Radę Wydziału Teologicznego KUL.

Ks. Arcybiskup od 1976 roku podjął pracę w WSD we Włocławku jako wykładowca Pisma Świętego Starego Testamentu, języka greckiego, łacińskiego i angielskiego oraz jako członek kolegium redakcyjnego „Ateneum Kapłańskiego". Od roku 1973 regularnie publikował artykuły i rozprawy naukowe. Pełnił również ważne urzędy w strukturze Kościoła Włocławskiego i seminarium: sędzia, prefekt studiów i rektor. Był również członkiem Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów, Komisji Episkopatu Polski ds. Seminariów. Od roku 1980 podjął współpracę z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie 28 lutego 1994 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (40-48). Studium literacko-krytyczno-teologiczne. Następnie 1 grudnia 1994 roku został powołany na kierownika Katedry Biblistyki Starego Testamentu oraz pełnił obowiązki kierownika Katedry Filologii Biblijnej. Dnia 21 września 1995 roku powierzono mu stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Ojciec Święty w dniu 20 lipca 1996 roku mianował ks. prof. dra hab. Mariana Gołębiewskiego biskupem diecezjalnym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Święcenia biskupie przyjął 31 sierpnia i odbył ingres do Katedry p.w. Niepokalanego Poczęcia w Koszalinie. W czasie posługi w Kościele Koszalińskim był profesorem nadzwyczajnym WT UAM w Poznaniu, członkiem Rady Naukowej, przewodniczącym Sekcji Biblijnej Komisji nauki Wiary przy KEP oraz członkiem Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.

3 kwietnia 2004 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat, w którym stwierdzono, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął rezygnację ks. kard. Henryka Gulbinowicza z obowiązków pasterza Archidiecezji Wrocławskiej, złożoną zgodnie z przepisem kan. 401 par. 1 KPK. Następnie, że Ojciec Święty mianował ks. bpa Mariana Gołębiewskiego, dotychczasowego Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego, Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim. Ingres do Katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbył się 24 kwietnia 2004 roku, przy udziale Kardynałów, Arcybiskupów, Biskupów, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, osób konsekrowanych i licznie zgromadzonego Ludu Bożego Archidiecezji Wrocławskiej. Od tego dnia Ks. Arcybiskup jest również kolejnym Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego. Pierwsze spotkanie członków Rady Wydziału PWT z ustępującym Wielkim Kanclerzem Ks. Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem i nowym Wielkim Kanclerzem Ks. Arcybiskupem Marianem Gołębiewskim miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2004 roku.