Zarys dziejów PWT we Wrocławiu

lotnicze PWT

Początek kształcenia teologicznego we Wrocławiu sięga roku 1565, kiedy to powstało, jako jedno z pierwszych w Kościele, Semi­narium Duchowne. Miało ono, zgodnie ze wskazaniami Soboru Try­denckiego, przygotować kandydatów do kapłaństwa pod względem ascetycznym, duszpasterskim, ale także intelektualnym. 15 listopa­da 1702 r. cesarz Leopold I powołał, za domniemaną zgodą Stolicy Apostolskiej, Akademię Leopoldyńską składającą się z dwóch wy­działów – teologii i filozofii. Prowadzenie uczelni powierzono jezu­itom. W 1811 r. połączono Akademię Leopoldyńską z działającym od 1506 r. we Frankfurcie nad Odrą protestanckim Uniwersytetem Via­drina. Od tego czasu na Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonowały wydziały: teologii katolickiej, teologii protestanckiej, filozofii, prawa i medycyny. Od roku 1816 wydział teologii katolickiej mógł nadawać tytuły licencjatu i doktoratu. Studentami wydziału byli alumni wro­cławskiego seminarium.

Sytuacja zmieniła się po drugiej wojnie światowej, kiedy to akade­micka teologia, nie mogąc pozostać w strukturze odrodzonego Uniwer­sytetu, znalazła swoje schronienie najpierw w murach Wyższego Semi­narium Duchownego, a potem na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dzięki zabiegom abp. Bolesława Kominka i bp. Pawła Latuska 28 lutego 1964 r. watykańska Kongregacja do Spraw Semi­nariów i Uniwersytetów uznała studia filozoficzno-teologiczne prowa­dzone w seminarium duchownym za podstawę do utworzenia we Wro­cławiu Akademickiego Studium Teologii, przyznając prawo nadawania stopni akademickich bakalaureatu i licencjatu. 28 lutego 1968 r. Stolica Apostolska uznała Akademickie Studium Teologii przy Seminarium Duchownym za prawną kontynuację przedwojennego Wydziału Teolo­gii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 2 czerwca 1974 r. Ojciec św. Paweł VI oficjalnie przyznał Wydziałowi Teologicznemu miano Papieski i od tej pory pełna nazwa wrocławskiej uczelni brzmi: Papie­ski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Pontificia Facultas Theologi­ca Wratislaviensis). Wydział zyskał także prawo nadawania doktoratu z teologii. Od 2001 r. uczelnia należy do Konferencji Rektorów Aka­demickich Szkół Polskich (uchwała Nr 47/II Konferencji z 6 czerwca 2001 r.) i posiada wystawiony przez nią certyfikat potwierdzający ja­kość kształcenia akademickiego. 6 sierpnia 2009 r. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski podpisał nowy Statut Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.