Obecna działalność Wydziału

pwt dyplomy

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest kościelną szkołą wyższą, posiadającą osobowość prawną. Podstawę prawną działalno­ści Papieskiego Wydziału Teologicznego stanowi Deklaracja Kongre­gacji Pro Institutione Catholica z 22 lutego 1968 r. (Nr protokołu 514/64/21), zgodnie z którą uczelnia kontynuuje działalność Wydzia­łu Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność na­ukowa, dydaktyczna, wychowawcza i organizacyjna Wydziału oparta jest na Kodeksie Prawa Kanonicznego i Konstytucji Apostolskiej Sa­pientia christiana z 15 kwietnia 1979 r. oraz na innych aktach praw­nych wydanych przez Stolicę Apostolską, których przedmiotem jest działalność wyższych szkół kościelnych. Podstawę prawną działalno­ści Wydziału stanowi Konkordat podpisany 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (ogłoszony przez Pre­zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23 lutego 1998 r. w Dz. U. Nr 51, poz. 318). Na podstawie umowy z 1 lipca 1999 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Pol­ski (Dz. U. Nr 63, poz. 727) w zakresie praw studentów działalność Wydziału objęta jest przepisami ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). W związku z postanowieniem zarządzenia Nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 1996 r. w sprawie stwierdzenia uprawnień do nadawania stopni naukowych (MP Nr 22, poz. 174) Wydział jest uprawniony do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest uczelnią jedno­wydziałową. Na podstawie decyzji Nr 3 Ministra Edukacji Narodo­wej z 16 lutego 2000 r. ma uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia. Oferuje studia stacjonar­ne z cyklem nauczania dla świeckich trwającym 5 lat (10 semestrów) i cyklem nauczania dla alumnów seminariów duchownych trwającym 6 lat (12 semestrów) oraz pięcioletnie studia niestacjonarne dla świec­kich – (10 semestrów). Absolwenci uzyskują tytuł: magister teologii z przygotowaniem pedagogicznym. Kontynuację kształcenia umożli­wiają studia doktoranckie. Uczelnia proponuje także studia podyplo­mowe. Powołane Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych prowa­dzi lektoraty języków nowożytnych i biblijnych zarówno dla studentów Wydziału, jak i osób spoza uczelni. W 2009 r. zainicjował działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W powojennej historii wrocławskiego wydziału teologicznego pierwsze egzaminy magisterskie i licencjackie zaczęto przeprowadzać od roku 1971, zaś pierwsza publiczna obrona doktoratu odbyła się 16 czerwca 1976 r. Do końca roku akademickiego 2011/2012 nadano 5485 tytułów magistra teologii i 821 licencjatów rzymskich. Stopień na­ukowy doktora uzyskało 239 osób. Od roku 1990 przeprowadzono 50 kolokwiów habilitacyjnych.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi także wła­sne wydawnictwo, które do końca roku akademickiego 2010/2011 opublikowało w serii Rozprawy Naukowe – 86 pozycji, w serii Sym­pozja i Sesje Naukowe – 22 pozycje, w serii Rozprawy Naukowe i Opracowania Katedry Prawa Kanonicznego – 6 pozycji, w serii Col­loquia Wratislaviensia – 6 pozycji i w serii Wykłady – 7 pozycji. Ponadto ukazują się czasopisma naukowe: „Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” (1969–1993), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” (od 1993 r.), „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” (od 2002 r.), „Świdnickie Studia Teologiczne” (od 2004 r.) oraz „Studia Salvatoriana Polonica” (od 2007 r.).

Nieprzerwanie od 1971 r. uczelnia przygotowuje pod koniec sierpnia Wrocławskie Dni Duszpasterskie, natomiast w listopadzie Koło Teologiczne Studentów organizuje Ogólnopolskie Forum Młodych (od 1985 r.). Cykliczne sympozja uzupełniają konferencje i sesje naukowe podkreślające ważne dla Kościoła i regionu wydarzenia. Uczelnia współorganizuje imprezy kulturalne propagujące myśl teologiczną, takie jak cykliczne spotkania połączone z muzyką „Wieczory Tumskie”, Dni Kultury Chrześcijańskiej. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu sprawuje opiekę nad Chórem Archidiecezji Wrocławskiej Pueri Cantores Wratislavienses.