Prelegenci

  • Ks. prof. Mariusz Rosik (PWT)

Kapłan Archidiecezji Wrocławskiej od 1993 roku. Doktorat uzyskał na PWT w 1997 roku. Studiował także w Rzymie i Jerozolimie. Habilitację uzyskał w 2004 roku, dwa lata później tytuł profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego a w 2011 profesora zwyczajnego.Zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów.

Jego zainteresowania oscylują także wokół relacji judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła. Jest kierownikiem Katedry Teologii Nowego Testamentu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

  • Bp prof. Jacek Kiciński (PWT)

Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Mianowany biskupem 13 lutego 2016 r., konsekrowany 19 marca 2016.

Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowości) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor Teologii (Duchowości) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1988 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów. Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP od 2017 r., Przewodniczący Rady Życia Konsekrowanego Archidiecezji Wrocławskiej, Członek Komisji ds. Duszpasterstwa KEP.

Kierownik Katedry Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

  • Bp dr Marek Solarczyk (Warszawa–Praga)

Biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej. Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 2011.

W maju 1999 roku obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.

Pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii Biskupiej i korespondenta KAI. Był ceremoniarzem katedralnym. Prowadził wykłady z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. Od 1999 roku jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Jest przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegatem KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członkiem Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko Augsburską, członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, delegatem KEP ds. działalności w Polsce „Kirche in Not", delegatem KEP ds. Powołań, przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka", przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, w latach 2013-2016 Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce.

  • Ks. prof. Krzysztof Guzowski (KUL)

Kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Pracownik KUL Jana Pawła II. 9.06.1987 otrzymał święcenia kapłańskie w Lublinie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.

W latach 1988-1993 odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie, uwieńczone doktoratem. Pracował w Lubaczowie i Zamościu, był diecezjalnym wizytatorem religii oraz duszpasterzem nauczycieli i środowisk twórczych oraz wykładowcą Kolegium Katechetycznego w Zamościu, WSD Księży Marianów w Lublinie i Uniwersytetu Ludowego w Sitnie. Był asystentem i - kolejno - adiunktem ks. prof. Czesława Bartnika w Katedrze Teologii Historycznej, a od lutego 2005 r. objął kierownictwo założonej przez siebie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. W czerwcu 2004 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Od kwietnia 2006 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pasją naukową ks. K. Guzowskiego i kierunkiem badań jest personalizm.

Jest kierownikiem Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  • Bp prof. Andrzej Siemieniewski (PWT)

Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej. Wyświęcony na kapłana w 1985 r., mianowany biskupem 5 stycznia 2006 r., konsekrowany 11 lutego 2006 r.

W latach 1987–1991 odbył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył ze stopniem doktora teologii w zakresie teologii duchowości. W 1994 został asystentem kościelnym wspólnoty „Hallelujah" we Wrocławiu.

W 2000 r. został profesorem nadzwyczajnym PWT, a w 2004 profesorem zwyczajnym. W latach 1993–1995 był dyrektorem Biblioteki PWT, a w 1997 został kierownikiem Katedry Teologii Duchowości. W latach 1998–2001 sprawował urząd prorektora uczelni.

Delegat KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides" i delegat KEP ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

  • Dr hab. Mieczysław Guzewicz (Zielona Góra)

Ur. w roku 1959, od 32 lat żyjący w małżeństwie, ojciec trojga dzieci. Doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, członek-konsultor Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Diecezjalnej Komisji ds. Rodziny.

Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny, wychowania religijnego dzieci, cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje, konferencje i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych, duszpasterzy, doradców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców.