Artykuły, recenzje i sprawozdania, przekazywane do Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego nie mogą być nigdzie opublikowane ani przekazane w tym samym czasie do redakcji innych czasopism.

Tekst artykułu wraz z przypisami powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu na papierze formatu A 4 - czcionka Times New Roman 12 punktów - interlinia 1,5 - margines z lewej strony 35 mm - w całości nie przekraczać 20 stron (55 tys. znaków ze spacjami). Artykuł będzie recenzowany przez kompetentnych recenzentów.

Objętość recenzji aktualnie wydawanych publikacji z zakresu szeroko rozumianej teologii, a także filozofii nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu (14 tys. znaków ze spacjami). Natomiast dla sprawozdań z konferencji, sympozjów naukowych i zjazdów uznajemy objętość maksymalną 8 stron (22 tys. znaków ze spacjami).

Do tekstu (poza sprawozdaniami i recenzjami) należy dołączyć streszczenie w języku angielskim, które nie powinno przekraczać 200 słów. Należy również przetłumaczyć tytuł artykułu, podtytuł. Należy także dołączyć słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim.

Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień i tytuł naukowy, miejsce pracy oraz dokładny adres do korespondencji z Redakcją, e-mail, telefon.
Przypisy należy sporządzić według zasad ogólnie przyjętych w publikacjach naukowych i stosowanych także we Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym. Redakcja przyjmie ewentualnie tekst z przypisami zapisanymi w tzw. systemie amerykańskim. Wówczas bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu artykułu.

Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone.

Autor publikacji otrzyma jeden egzemplarz Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

Redakcja będzie wdzięczna za nadsyłanie materiałów (w programie Word) pocztą na adres: Wrocławski Przegląd Teologiczny, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław oraz drogą elektroniczną: przeglad@pwt.wroc.pl.

Formatowanie tekstu - wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa - należy ograniczyć do minimum.

Tekstów niezamówionych Redakcja nie zwraca.