Slide background
Slide background

Doktoraty honorowe

24 VI 2019 - ks. bp Ignacy Dec

bp i dec dhc

Ignacy Dec urodził się 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska. Rodzice Wojciech i Aniela z d. Siuzdak mięli ośmioro dzieci (sześć córek i dwóch synów). Dwie córki wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Do szkoły podstawowej uczęszczał w Hucisku oraz w Woli Zarczyckiej, do szkoły średniej w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Maturę złożył w 1962 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1962-1969). W latach 1963-1965 jako kleryk odbył zasadniczą służbę wojskową w Siódmym Kołobrzeskim Pułku Piechoty Zmechanizowanej w Lublinie, w Jednostce Wojskowej 1987. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 r. w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk ks. abpa Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego. 

Czytaj więcej

13 XI 2015 - Kard. Gerhard L. Müller - Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Muller dhcGerhard Ludwig Müller urodził się 31 grudnia 1947 w Finthen bei Mainz (od 1969 roku jest to dzielnica Moguncji Mainz-Finthen). Po maturze rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji, które kontynuował w Monachium i Freiburgu. Zwieńczył je doktoratem z teologii napisanym u Karla Lehmanna w 1977 roku zatytułowanym Kościół i sakramenty w bezreligijnym chrześcijaństwie. Wkład Bonhoeffera do ekumenicznej sakramentologii.

Czytaj więcej

29 VI 2015 r. - Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Celestino Migliore, urodził się 1 lipca 1952 roku pochodzi w Cuneo, w północnych Włoszech, w rodzinie katolickiej. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i średnią. Następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne, których ukoronowaniem było przyjęcie święceń kapłańskich w dniu 25 czerwca 1977 roku w Diecezji Cuneo. Na zakończenie studiów uzyskał magisterium z teologii w Centrum Studiów Teologicznych w Fossano.

Czytaj więcej

28 I 2013 r. - Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC

goralczykUrodził się 7 kwietnia 1943 r. w Ponikiewie k. Wadowic. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1969 r. w Ołtarzewie. Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczykjest kapłanem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej oraz pełni obowiązki kierownika Katedry Bioetyki.

Czytaj więcej

16 IV 2012 r. - Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki

Ksiądz prof. Marian Rusecki urodził się 22 marca 1942 r. w Janowie Lubelskim (który w 2010 r. przyznał mu tytuł honorowego obywatela), w rodzinie robotniczej. W rodzinie przywiązywano dużą wagę do praktycznego wymiaru życia, co znajdowało wyraz przede wszystkim w pracowitości. Żywe były też tradycje religijne i patriotyczne, mające później znaleźć swoje odzwierciedlenie w życiu Księdza Profesora.

Czytaj więcej

10 X 2011 r. - Abp Józef Kowalczyk, Prymas Senior

Laureat studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 stycznia 1962 roku. W październiku 1963 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w lutym 1965 roku udał się do Rzymu, aby kontynuować naukę na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Czytaj więcej

28 I 2011 r. - Ks. prof. Stanisław Kowalczyk

Ks. Infułat prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk, należy do ścisłej czołówki najwybitniejszych polskich uczonych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce filozofii Boga, zagadnieniach związanych ze światopoglądem chrześcijańskim oraz filozofii społecznej.

Czytaj więcej

28 I 2011 r. - Ks. prof. Czesław Bartnik

Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik urodził się 9 sierpnia 1929 r. w Źrebcach k. Szczebrzeszyna. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, uczęszczając przez dwa lata na Wydział Filozoficzny KUL, a przez trzy dalsze lata na Wydział Teologiczny.

Czytaj więcej

11 II 2010 r. - Kard. Tarcisio Bertone SDB

W czwartek 11 lutego uroczystym ingresem do Archikatedry Wrocławskiej kard. T. Bertone rozpoczął spotkanie z duchowieństwem i alumnami Metropolii Wrocławskiej. W swojej homilii kard. Bertone zwrócił się do kapłanów aby na nowo odkryli sakrament święceń i by przez tę posługę byli „bardziej jaśniejącymi znakami obecności Chrystusa Zbawiciela."

Czytaj więcej

10 V 2009 r. - Kard. prof. Stanisław Nagy SCJ

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Kardynałowi Profesorowi Stanisławowi Nagy SCJ odbyła się w Krakowie, w niedzielę 10 maja 2009 roku o godz. 16.00, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy, ul. Podzamcze 8.

13 XI 2008 - Abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski

golebiewskiMarian Gołębiewski urodził się 22 września 1937 r. w Trzebuchowie, nieopodal Koła. Naukę, rozpoczętą w szkole podstawowej w Dębach Szlacheckich, kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym im. Jana Długosza we Włocławku, by po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpić na studia do Wyższego Duchownego we Włocławku.

Czytaj więcej

15 X 2007 r. - Ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik

Urodził się 28 kwietnia 1920 roku w Tyńcu (kiedyś przedmieście, obecnie jedna z dzielnic Kalisza). W Kaliszu uczęszczał do szkoły powszechnej i do Gimnazjum im. Adama Asnyka gdzie w 1938 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Czytaj więcej

15 X 2007 r. - Abp prof. zw. dr hab. Alfons Nossol

Biskup ordynariusz diecezji opolskiej urodził się 8 sierpnia 1932 w Brożcu k. Krapkowic (woj. opolskie), jako jeden z ośmiorga rodzeństwa, w rodzinie robotniczej Alfonsa i Jadwigi. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej wiosce a świadectwo dojrzałości uzyskał w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie.

Czytaj więcej

10 X 2006 r. - Kard. Marian Jaworski

Kardynał Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie, gdzie w 1945 r. uzyskał świadectwo dojrzałości i został przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po przymusowym wysiedleniu ze Lwowa, dalszą formację seminaryjną otrzymał w Kalwarii Zebrzydowskiej, dokąd przeniesiono lwowskie seminarium duchowne. 

Czytaj więcej

7 X 2003 r. - Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Prof. Franciszek Ziejka urodził się 3 października 1940 r. w Radłowie koło Tarnowa. W latach 1958-1963 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Wacława Kubackiego. W roku 1971 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: Obrazy-symbole "Wesela" w świetle polskiej tradycji literackiej i politycznej, napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Markiewicza. 

Czytaj więcej

9 X 2002 r. - Kard. Angelo Sodano

Kardynał Angelo Sodano urodził się 23 listopada 1927 r. w Isola d'Asti, jako drugie z sześciorga dzieci Giovanniego i Delfiny Sodano. Ukończywszy studia filozoficzne i teologiczne w seminarium biskupim w Asti, kontynuował je w Rzymie, uzyskując tytuł doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Czytaj więcej

8 X 2002 r. - Prof. dr Herbert Schambeck

Prof. Dr Herbert Schambeck urodzony 12 lipca 1934 w Baden pod Wiedniem, gdzie w r. 1953 zdobył maturę, co umożliwiło mu studia prawnicze na Uniwersytecie Wiedeńskim. Po doktoracie w r. 1958 i aplikaturze jurystycznej został w r. 1959 asystentem prof. Adolfa Merkla i po kolokwium habilitacyjnym objął stanowisko docenta na Wydziale Prawa.

Czytaj więcej

15 V 2002 r. - Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski

Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski urodził się 4 VI 1930 r. w Krępie. Wyświęcony na kapłana 27 VI 1954. Absolwent Wydziału Teologicznego UJ w Krakowie (1954). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w KUL (licencjat 1959, doktorat 1967). Praca duszpasterska w par. Mierzyce (1954-56) i Konopiska (1956-57).

Czytaj więcej

15 V 2002 r. - Prof. dr hab. inż. Jan Kmita

Profesor Jan Kmita urodził się 18 lutego 1922 roku w Bobrowcu koło Rawy Mazowieckiej. W czasie drugiej wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem tajnego nauczania. Studia wyższe ukończył w 1950 roku na Wydziale Inżynierii Politechniki Wrocławskiej. Pięć lat później podjął pracę na tejże uczelni jako starszy asystent w Katedrze Budowy Mostów.

Czytaj więcej

27 X 2000 r. - Kard. Joseph Ratzinger

Józef Kardynał Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl w diecezji Passau w Bawarii. W latach 1946 - 1951 studiował w Freising i Monachium filozofię i teologię. W 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia specjalistyczne w Monachium, między innymi pod kierunkiem Romano Guardiego i Gottlieba Söhngena.

Czytaj więcej

11 I 2000 r. - Kanclerz dr Helmut Kohl

Kanclerz Helmut Kohl urodził się 3 kwietnia 1930 roku w Ludwigshafen nad Renem w rodzinie Jana (1887-1975) i Cecylii (1880-1979) Kohl z d. Schnur. Maturę uzyskał w r. 1950. W latach 1950-1956 studiował prawo, nauki społeczne i polityczne oraz historię na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem i w Heidelbergu. Doktoryzował się w zakresie filozofii w roku 1958.

Czytaj więcej

17 X 1998 r. - Abp Johannes J. Degenhardt

Ks. abp Johannes Joachim Degenhardt urodził się 31 stycznia 1926 roku w miejscowości Schwelm jako drugie dziecko w rodzinie Elly i Julius Degenhardt. Młodość jego upłynęła pod znakiem sprzeciwu wobec idei narodowego socjalizmu, szerzonego wówczas w hitlerowskich Niemczech.

Czytaj więcej

8 X 1996 r. - Kard. Joachim Meisner

Joachim Meisner (ur. 25 grudnia 1933 we Wrocławiu-Leśnicy) - niemiecki duchowny katolicki, arcybiskup Kolonii, kardynał.

Studiował w seminarium w Magdeburgu i Erfurcie oraz na Wydziale Teologicznym w Neuzelle. Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1962.

Czytaj więcej

2 II 1996 r. - Kard. Henryk Gulbinowicz

gulbinowiczKs. Henryk kardynał Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 r. w Szukiszkach (Archidiecezja Wileńska). Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1950 r. w Białymstoku. Po święceniach pracował jako wikariusz i prefekt szkół podstawowych w Szudziaławie. W latach 1951-1955 kontynuował studia z zakresu teologii moralnej na Wydz. Teologicznym KUL, uzyskując w 1953 licencjat, a w 1955 doktorat na podstawie rozprawy pt. Zagadnienie niewolnictwa w pismach św. Ambrożego. W latach 1956-1959 był wikariuszem w parafii prokatedralnej w Białymstoku. W tym czasie przy kościele św. Rocha zorganizował duszpasterstwo akademickie dla studentów Akademii Medycznej.

Czytaj więcej