Slide background
Slide background

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

- JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
- STUDIA STACJONARNE (10 semestrów) O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

 

REKRUTACJA


Warunki przyjęcia na studia magisterskie z pedagogiki

 

CELE STUDIÓW:

 • przygotowanie studentów do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w placówkach o charakterze oświatowo-wychowawczym (przedszkolach oraz w klasach I-III Szkoły Podstawowej);
 • Wyposażenie absolwentów w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne;
 • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej; 
 • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego; 
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

 

PROGRAM STUDIÓW


WIEDZA

 • Student realizuje program, w którym znajdują się przedmioty podstawowe, moduł przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduł kształcenia specjalistycznego i praktyki zawodowe (300 godz.).
 • W programie studiów znajdują się również lektoraty z języka obcego (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski) umożliwiające nabycie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej , umożliwiające diagnozowanie, analizowanie i prognozowanie sytuacji dydaktycznych oraz realizowanie działań praktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawcze i rozwojowe dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną;
 • potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania;
 • posiada umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

 

KOMPETENCJE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez studenta: magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • placówkach przedszkolnych (publicznych i niepublicznych);
 • szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych (publicznych i niepublicznych);
 • instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci;
 • stowarzyszeniach i fundacje działających na rzecz dzieci i innych instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny;
 • placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla dzieci;
 • instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych działających na rzecz dzieci.