Slide background
Slide background

PEDAGOGIKA. Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (2-letnie)

 

REKRUTACJA

 

Warunki przyjęcia na studia II stopnia z pedagogiki

 

Specjalności:

1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

2. Pedagogika osób starszych

 
PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

 

CELE STUDIÓW:

   • Nabycie przez studentów pogłębionej i rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej oraz z zakresu terapii pedagogicznej;
   • przygotowanie ich do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, oraz diagnostyczno-terapeutycznych w placówkach o charakterze oświatowo-wychowawczym oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
   • Wyposażenie absolwentów w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne;
   • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
   • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
   • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

PROGRAM STUDIÓW:


Wiedza

   • W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduł kształcenia specjalistycznego i praktyki zawodowe.
   • Szerokoprofilowa specjalność zawiera także przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej obejmującej profilaktykę i terapię trudności wychowawczych, zaburzeń socjalizacji oraz trudności w uczeniu się.

Umiejętności:

   • Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
   • potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawcze i rozwojowe dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną;
   • potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania;
   • posiada elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych oraz zakresu terapii pedagogicznej;
   • posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

Kompetencje:

   • Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w szkolnictwie na stanowisku pedagoga szkolnego i pedagoga w świetlicach szkolnych, bursach i internatach;
   • w charakterze pedagoga, doradcy, konsultanta w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, Centrach Pomocy Rodzinie, miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, itp.;
   • Ponadto posiada uprawnienia do pracy jako pedagog, wychowawca, terapeuta w świetlicach i klubach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, w organizacjach pozarządowych i ośrodkach profilaktyczno-terapeutycznych, prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

 

 

PEDAGOGIKA  OSÓB  STARSZYCH

 

CELE STUDIÓW:

 • nabycie przez studentów pogłębionej i rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz pracy opiekuńczej;
 • przygotowanie ich do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, oraz diagnostyczno-terapeutycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, profilaktycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także placówkach i instytucjach adresowanych dla seniorów;
 • wyposażenie absolwentów w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne;
 • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

PROGRAM STUDIÓW

Wiedza:

 • W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduł kształcenia specjalistycznego i praktyki zawodowe.
 • Specjalność uwzględnia przygotowanie przyszłych absolwentów do opieki nad osobami starszymi oraz do pracy z nimi.

Umiejętności:

 • Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie do pełnienia roli animatora i organizatora pracy z osobami wieku starszego, ukierunkowanej na aktywizowanie oraz organizację ich czasu wolnego, a także terapii.
 • Może także prowadzić edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko rozumianego wychowania do starości.
 • Wiedza zdobyta w czasie studiów umożliwia również podejmowanie działań profilaktycznych oraz naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów tak, aby polepszyć jakość życia podopiecznego (np. pomoc w składaniu wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, informacje na temat pomocy medycznej, społecznej, prawnej itp.).
 • Ponadto absolwent potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania.
 • Posiada umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów opiekuńczych nad osobami starszymi;
 • posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

Kompetencje:

 • Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy z osobami starszymi, wymagającymi zarówno opieki instytucjonalnej jak i pomocy w środowisku domowym.
 • Absolwent posiada uprawnienia do pracy m.in. w placówkach opieki całodobowej, ośrodkach wsparcia dziennego, klubach seniora, uniwersytetach III wieku, placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych oraz instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych działających na rzecz seniorów.