Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wyjazdy na praktyki

Informacje ogólne (Studia i Praktyki Erasmus+)

Program UE Erasmus+ jest kontynuacją europejskiego programu wymiany międzyuczenianej, realizowanej w latach 2014-2020, a także rozwiniętą formą poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS. Program UE Erasmus+ zastąpił m.in. programy LLP/Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, a także Erasmus Mundus i Tempus.

Czytaj więcej

Rekrutacja na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w Roku Akademickim 2017/2018 i 2018/2019

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ ma charakter ciągły. Aplikacje będą rozpatrywane przez Komisje Kwalifikacyjną PWT co najmniej raz w miesiącu w trakcie trwania Roku Akademickiego, a granty przyznawane do wyczerpania środków. Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych do Programu Erasmus+ Praktyki (SMP) zależy od wysokości dofinansowania przyznanego Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu we Wrocławiu w danym roku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Czytaj więcej

Zasady rekrutacji na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w Roku Akademickim 2017/2018 i 2018/2019

UWAGA: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby aplikować o dofinansowanie. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję oferującą miejsce stażu/praktyki, należy uzyskać od niej wypełnione przez koordynatora/opiekuna praktyki zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na staż w formie Letter of Acceptance lub przynajmniej Letter of Intent.

Czytaj więcej

Organizacja wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+

Student zakwalifikowany na praktykę Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

Czytaj więcej

Zasady finansowania i stawki w roku akademickim 2017/2018

Wysokość miesięcznego grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określana co roku na kolejny rok akademicki.

Czytaj więcej

Kapitał Mobilności (Studia Erasmus+)

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Czytaj więcej

Wsparcie językowe (Studia Erasmus+) (Online Linguistic Support)

System wsparcia językowego on-line opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia stażu/wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne (Praktyki Erasmus+)

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Czytaj więcej

Learning Agreement for Traineeships (LA)

Celem porozumienia o programie praktyk jest przejrzyste i skuteczne przygotowanie wymiany zagranicznej oraz zagwarantowanie, że zrealizowany za granicą program praktyk zostanie oficjalnie uznany.

Czytaj więcej

Więcej artykułów…

  1. Dokumenty