Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Organizacja wyjazdu na praktykę w ramach Programu Erasmus+

Student zakwalifikowany na praktykę Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

 • Być zarejestrowany na stacjonarnych/ niestacjonarnych studiach I, II lub III stopnia albo jednolitych studiach magisterskich na PWT. Oferta nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych;
 • W momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów I stopnia;
 • Nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim; Nie może uczestniczyć w tym samym czasie w kilku programach finansowanych ze środków europejskich.

Jakie dokumenty należy podpisać przed wyjazdem na praktykę Erasmus+?
Przed wyjazdem na praktykę Erasmus+ student podpisuje następujące dokumenty:

 • „Porozumienie o programie praktyk” (Learning Agreement for Traineeships), czyli umowę trójstronną między studentem a instytucją przyjmującą i Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu, określającą program i przebieg praktyki .
 • „Umowę” między studentem a Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki (Placement Contract), która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz finansowania i rozliczenia stypendium;
 • Ponadto student zobowiązany jest do wypełnienia testu językowego przed rozpoczęciem praktyki (OLS), tzw. wsparcie językowe.

Formalności studenta przed wyjazdem na praktykę Erasmusa?

 • Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy lub prywatnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
 • Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

Formalności studenta po powrocie z praktyki Erasmus+?

Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany:

 • Przedstawić potwierdzenie odbycia praktyki wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające faktyczną datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz ocenę praktyki, znajdujące się na ostatnich stronach Learning Agreement for Traineeships (section to be completed after mobility)
 • Dostarczyć od instytucji przyjmującej Confirmation of stay – Potwierdzenie pobytu o okresie i formie odbytych praktyk. Dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z instytucji przyjmującej.
 • Wypełnić test językowy po zakończeniu praktyki (OLS). Dotyczy studentów, których językiem wykładowym jest: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski lub włoski.
 • Wypełnić ankietę stypendysty Erasmus+ on-line w systemie Mobility Tool+. Wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Mobility Tool+ na adres e-mailowy (Dla Komisji Europejskiej eu-survey). Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.
 • Napisać sprawozdanie wewnętrzne z praktyki zagranicznej i dostarczyć do biura Prorektora właściwego ds. współpracy z zagranicą.
 • Rozliczyć należy się do 2 tygodni po powrocie z instytucji przyjmującej. Wszystkie dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, lub skanem na maila. Należy dostarczyć KOMPLET wymaganych dokumentów.
 • Jeśli instytucja przyjmująca wydaje dokumenty potwierdzające odbycie praktyki z opóźnieniem, wówczas przedłużamy rozliczone do miesiąca.

Zakwaterowanie?
Instytucja przyjmująca może zapewnić, ale nie jest do tego zobowiązana. Zasady Erasmus+ nie nakładają na instytucję organizującą praktykę obowiązku zapewnienia praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia.


Czy praktyka za granicą zostanie zaliczona przez PWT?
Tak, w każdym wypadku praktyki obowiązkowej i nieobowiązkowej. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia podczas studiów. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia przez studenta dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.