Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zasady rekrutacji na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w Roku Akademickim 2017/2018 i 2018/2019

UWAGA: Uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na praktykę do danej instytucji zagranicznej nie jest konieczne, aby aplikować o dofinansowanie. Jeśli jednak uda się znaleźć instytucję oferującą miejsce stażu/praktyki, należy uzyskać od niej wypełnione przez koordynatora/opiekuna praktyki zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na staż w formie Letter of Acceptance lub przynajmniej Letter of Intent.

 

Do podstawowych kryteriów oceny kandydatów ubiegających się o praktykę w ramach programu Erasmus+ należą:

 • Celowość praktyki;
 • Poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się będzie praktyka Erasmus+;
 • Rok studiów w momencie odbywania praktyki;
 • Zgodność praktyki zawodowej z aktualnie realizowanym kierunkiem studiów;
 • Indywidualne nawiązanie współpracy z instytucją przyjmującą;
 • Potwierdzenie od instytucji przyjmującej przyjęcia kandydata na praktykę (Letter of Acceptance), ewentualnie list intencyjny od instytucji przyjmujmącej (Letter of Intent);
 • Poświadczona działalność w kołach naukowych, ruchach bądź organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć;
 • Średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów;
 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna na praktykę Erasmus+?

 • Uczelniane biuro Erasmus+ przy biurze Prorektora właściwego ds. współpracy z zagranicą sprawdza dopełnienie przez kandydatów kryteriów formalnych. Po spełnieniu warunków formalnych kandydatury zostaną ocenione według wymienionych wyżej kryteriów kwalifikacji na podstawie złożonych dokumentów;
 • Proces rekrutacji zostanie podsumowany na listach rankingowych;
 • W przypadku tej samej liczby punktów rankingowych o przyznaniu stypendium Erasmus+ decydować będzie średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów lub rozmowa kwalifikacyjna.

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie podpisanie umowy między studentem a Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w obowiązujących terminach.