Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wsparcie językowe (Studia Erasmus+) (Online Linguistic Support)

System wsparcia językowego on-line opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia stażu/wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

 

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz mobilności młodzieży. nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

 

Za pomocą systemu wsparcia językowego online co roku ponad 350 tys. uczestników programu Erasmus+ sprawdza swoje umiejętności językowe, a dzięki kursom językowym oferowanym w systemie – poprawia swój poziom znajomości języka. Zazwyczaj uczestnicy, którzy korzystali z kursów, poprawiają swoją znajomość języka o co najmniej jeden poziom w ramach europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

 

Testy biegłości językowej

 

Studenci wyjeżdżający na stypendium będą zobowiązani do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej: przed rozpoczęciem i na koniec mobilności. Test dotyczy języka wykładowego lub języka w którym będzie się odbywać praktyka. Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie:

 

STRONA INTERNETOWA WSPARCIA JĘZYKOWEGO ON-LINE (OLS):

https://erasmusplusols.eu/

 

Kursu językowy on-line obejmuje następujące elementy:

  • language courses: menu rozwijalne z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course).
  • tutoring: w formie klasy wirtualnej, zajęć z nauczycielami co drugi tydzień, trwające 0,5 h w godz. 9:00-16:00, na które słuchacze się zapisują.
  • forum: (nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników).
  • news.
  • level test: test na zakończenie kursu on-line.

Licencje będą przyznawane przez uczelnianego Koordynatora Erasmus+

 

Jak to działa?

 

Przed wyjazdem za granicę w ramach programu Erasmus+ uczestnicy danego projektu mogą za pomocą ocenić swoją znajomość języka, którym będą się posługiwać podczas nauki, pracy lub stażu/wolontariatu za granicą. Taka ocena jeszcze przed wyjazdem jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia studentów do udziału w danym projekcie. Chodzi o zagwarantowanie, że opanowali oni ten język w stopniu zalecanym przez organizację przyjmującą. Odstępstwa są możliwe w odniesieniu do osób posługujących się danym językiem jako ojczystym lub w należycie uzasadnionych przypadkach. Wyniki przeprowadzonej oceny nie uniemożliwiają uczestnictwa w programie Erasmus+.

 

Uczestnicy zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych mają możliwość wzięcia udziału w internetowym kursie językowym przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą. Dostęp do kursów językowych obejmuje wiele różnych zajęć szkoleniowych typu „Live Coaching”, np. wirtualne klasy czy masowe otwarte kursy internetowe (MOOC). Uczestnicy, którzy władają już wystarczająco biegle głównym językiem (przynajmniej na poziomie B2) potrzebnym podczas pobytu za granicą, mogą wybrać kurs języka lokalnego, pod warunkiem, że taki język jest dostępny w systemie.

 

W przypadku gdy główny język danego uczestnika nie jest objęty systemem wsparcia językowego online, wsparcie zostanie zapewnione w inny sposób przez instytucję macierzystą lub przyjmującą. Po powrocie uczestnicy przechodzą ostateczną ocenę, która daje im obraz postępów poczynionych podczas pobytu za granicą.

 

Jak z tego skorzystać?

 

Jeśli zostałeś już wybrany do wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ i spełniasz powyższe kryteria, od swojej uczelni otrzymasz nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy systemu wsparcia językowego on-line.

 

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora Programu Erasmus+ w swojej instytucji macierzystej lub w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej:

https://erasmusplusols.eu/pl/faq-4/